Examenul de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2021. Iată ce trebuie să știi

Examenul de rezidențiat, sesiunea noiembrie 2021. Iată ce trebuie să știi

Ministerul Sănătății organizează concurs de intrare în rezidențiat în domeniile medicină, medicină dentară și farmacie pe data de 21 noiembrie 2021. 

Concursul se desfășoară în centrele universitare din București, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Târgu Mureș și Timișoara.

Cine se poate înscrie la Rezidențiat

Rezidenţiatul reprezintă forma specifică de învăţământ postuniversitar pentru absolvenţii licenţiaţi ai facultăţilor de medicină, medicină dentară şi farmacie, care asigură pregătirea necesară obţinerii uneia dintre specialităţile cuprinse în Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

La concurs se pot prezenta:

 a) candidații posesori ai unei diplome de licență în profil medico-farmaceutic uman sau ai unei

diplome echivalente cu aceasta;

 b) rezidenții aflați în pregătire, cu respectarea prevederilor art. 6 din Ordonanța Guvernului nr.

18/2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare;

 c) specialiștii care doresc să efectueze pregătire într-o altă specialitate, cu respectarea prevederilor legale, privitor la obținerea celei de-a doua specialități. Specialiștii care au efectuat programul de pregătire prin rezidențiat, forma pe post, pot obține a doua specialitate după îndeplinirea condiției din actul adițional încheiat la contractul de muncă;

 d) candidații care îndeplinesc condițiile privind cetățenia, respectiv care nu au împlinit vârsta standard de pensionare, stabilite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și au diplomă de licență în profil medico-farmaceutic uman sau o diplomă echivalentă cu aceasta.

Sunt admiși la concurs numai candidații care sunt apți din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează, conform certificatului medical aflat la dosarul de înscriere.

Te-ar putea interesa și: Ce salariu are un medic rezident în 2021

Acte necesare pentru înscriere

Dosarul de înscriere a candidatului la examentul de rezidențiat trebuie să conțină următoarele documente:

 a) cererea de înscriere la concurs, în care se vor menționa:

 (i) numele candidatului, inițiala/inițialele tatălui, precum și toate prenumele candidatului înscrise în buletinul, cartea de identitate sau pașaportul cu care se va legitima la intrarea în sală, aflate în termen de valabilitate;

 (ii) centrul universitar și domeniul pentru care concurează;

 (iii) acordul pentru folosirea numelui și pentru afișarea rezultatului pe internet;

 (iv) declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, respectiv că datele vor fi tratate confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare;

 b) copia buletinului, cărții de identitate sau a pașaportului (paginile din care reies numele și prenumele candidatului, precum și data nașterii);

Citește și: Schimbare Specialitate Medic Rezident: condiții și cerere de solicitare

 c) copia legalizată a diplomei de licență de medic, stomatolog (medic dentist) sau farmacist. Absolvenții promoției 2020 pot prezenta, până la eliberarea diplomei de licență, copia legalizată a adeverinței privind promovarea examenului de licență;

 d) adeverința (original) eliberată de unitatea în care este încadrat, din care să reiasă specialitatea în care este confirmat și tipul contractului individual de muncă, numai pentru rezidenți și specialiști;

 e) certificatul medical (original) privind starea de sănătate, eliberat de unitatea sanitară teritorială desemnată de direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București, în care se precizează că este apt/inapt din punct de vedere medical (fizic și neuropsihic) pentru exercitarea activității în domeniul pentru care candidează;

 f) copia actelor doveditoare (certificat de căsătorie etc.) privind schimbarea numelui față de numele înscris în diploma de licență, dacă este cazul;

 g) chitanța de plată a taxei de concurs. Taxa de concurs este stabilită de Ministerul Sănătății și se achită în contul ministerului, care va fi indicat prin anunțul de concurs. 

Persoanelor care nu își exprimă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal le vor fi respinse dosarele de concurs. 

Candidații care nu doresc să depună documente în copie legalizată se pot prezenta pentru depunerea dosarului, la orice direcție de sănătate publică, având asupra lor și documentele în original, în vederea certificării.

Te-ar putea interesa și: Rezidențiat în străinătate: ce pași să urmezi?

Organizarea rezidențiatului

Pentru organizarea concursului de rezidențiat este desemnată o comisie centrală de rezidențiat, formată din reprezentanți ai Ministerului Sănătății, ai Ministerului Educației și Cercetării și ai universităților de medicină și farmacie din România, aprobată prin ordin comun al Ministrului Educației și Cercetării și al ministrului Sănătății. 

La nivelul centrelor universitare care organizează concursul se desemnează comisii locale de concurs, aprobate prin act administrativ al rectorului universității, cu responsabilități în organizarea concursului, conform prezentei metodologii. 

Întreaga responsabilitate privind organizarea și desfășurarea concursului, alcătuirea clasificărilor și alegerea locurilor/posturilor aparține Comisiei centrale de rezidențiat.

Concursul se desfășoară sub formă de test-grilă cu 200 de întrebări pentru fiecare domeniu, identice pentru toate centrele universitare în care se organizează concursul, pe o durată de 4 ore. Alegerea unui loc sau post este condiționată de obținerea unui punctaj minim de promovare de 60% din punctajul maxim realizat la nivel național pentru cele 200 de întrebări pentru fiecare domeniu. 

Citește și: Care sunt cele mai comune posturi în medicină pe care le ai în vedere când îți alegi rezidențiatul?

Specialităţile şi durata pregătirii prin rezidenţiat se stabilesc prin ordin al ministrului Sănătăţii. Rezidentiatul se organizează în următoarele forme: pe locuri şi pe posturi. Durata rezidențiatului este cuprinsă între 3 și 6 ani, în funcție de specialitate.

Admiterea în rezidenţiatul pe locuri se face prin concurs naţional organizat de Ministerul Sănătăţii la nivelul instituţiilor de învăţământ superior medical cu facultăţi de medicină, medicină dentară şi farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an. Concursul se organizează pe domeniile medicină, medicină dentară şi farmacie, în baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii.

Rezidenţiatul pe post se organizează în trimestrul IV al fiecărui an, în funcţie de numărul de posturi solicitate de unităţile sanitare publice din reţeaua Ministerului Sănătăţii, aflate în administrarea unităţilor publice locale sau a ministerelor sau instituţiilor cu reţea sanitară proprie, în specialităţile prevăzute de Nomenclatorul specialităţilor medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală.

Întreaga activitate de pregătire prin rezidențiat se desfășoară sub autoritatea Ministerului Sănătății și a Ministerului Educației Naţionale și în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România și Colegiul Farmaciștilor din România, după caz.

Pregătirea în rezidențiat se desfășoară, pentru fiecare specialitate, conform unui curriculum național de pregatire și unui barem de manopere, proceduri, tehnici diagnostice și terapeutice, obligatorii și unice pe țară.

Te-ar putea interesa și: Diferențe între parafa medicului rezident și cea a medicului specialist

Etapa ulterioară rezidențiatului

Etapa ulterioară încheierii pregătirii în rezidențiat o constituie examenul pentru obținerea titlului de medic, medic dentist și, respectiv, farmacist specialist, examen care se susţine în cadrul sesiunilor organizate de Ministerul Sănătăţii (două sesiuni anuale, martie și octombrie).

Examenul se organizează de Ministerul Sănătății în centrele universitare în care s-a efectuat pregătirea, și se susține în fața unei comisii de specialiști propusă de universitățile de medicină și farmacie acreditate, cu avizul colegiilor profesionale și numite prin ordin al ministrului sănătății.

Citește și: Specialitatea “laborator farmaceutic” pentru rezidențiat va avea o nouă denumire

La examen se pot prezenta doar medicii, medicii dentiști sau farmaciștii care au efectuat integral programul de pregătire sau cu derogare din partea ministerului.

Examenul poate fi susținut în termen de maximum 5 ani de la data încheierii programului de pregătire.

După promovarea examenului, ministrul Sănătății confirmă prin ordin titlul de medic specialist, de medic dentist specialist sau de farmacist specialist, după caz.

Tematici de examen

Tematicile concursului de rezidențiat și bibliografia aferentă sunt diferite, pe domenii. Acestea sunt avizate de către Colegiul Medicilor din România, de către Colegiul Medicilor Stomatologi din România, respectiv de către Colegiul Farmaciștilor din România, sunt aprobate de către ministrul Sănătății și pot fi accesate pe pagina de internet rezidentiat.ms.ro și pe paginile de internet ale universităților de medicină și farmacie din România.

Față de sesiunea anterioară a concursului de rezidențiat, manualele noi au fost editate și modificate pentru concursul de rezidențiat sesiunea 21.11.2021.

 1. Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat domeniul medicină, sesiunea noiembrie 2021.
 • Adam Feather, David Randall, Mona Waterhouse: Kumar și Clark Medicină Clinică. Leonard Azamfirei, Anca Dana Buzoianu, Dan Ionuț Gheonea – coordonatorii ediției în limba română, Ediția a 10-a, Editura Hipocrate, București, 2021;
 • Peter F. Lawrence – Chirurgie generală și specialități chirurgicale. Octavian Crețu, Viorel Jinga, Viorel Scripcariu – coordonatorii ediției în limba română, Ediția a 6-a, Editura Hipocrate, București, 2021;
 • Latha Ganti, David Lebowitz, Javier Rosario, Ariel Vera: Sinopsis de medicină. Cristina Oana Mărginean, Cătălina Poiană – coordonatorii ediției în limba română, Ediția a 5-a, Editura Hipocrate, București, 2021.

Citește și: Ministerul Sănătății a aprobat noile tematici și bibliografii pentru concursul de intrare în Rezidențiat

Tematica pe capitole poate fi găsită aici, iar precizările în legătură cu terminologia folosită în manualele pentru examenul de admitere în rezidențiat pot fi consultate aici.

 1. Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul medicină dentară sesiunea noiembrie 2021.
 • MANUAL DE REZIDENȚIAT – STOMATOLOGIE – sub redacția Prof. Dr. Ecaterina IONESCU, Editura Universitară Carol Davila, București – 2021, integral.

Detalii despre tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul medicină dentară sesiunea noiembrie 2021 pot fi găsite aici.

 1. Tematica și bibliografia pentru concursul de rezidențiat în domeniul farmacie sesiunea noiembrie 2021
 • Cristea AN. Farmacologie generală, Ed. Didactică și Pedagogică, București, ediția a II-a (revăzută și adăugită), 2009 (cu tiraj prelungit în 2011);
 • Manual de farmacoterapie / Barbara G. Wells, Terry L. Schwinghammer, Joseph T. DiPiro, Cecily V. DiPiro; Adina Popa (coord. ed. în lb. română) – București: Prior, 2019. ISBN 978-973-88039-3-0;
 • Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 1 ediția IV, 2017; Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 2 ediția II, 2017; Tehnologie farmaceutică, Editura Polirom, Iași, Vol. 3 ediția II, 2017. Autori: Popovici Iuliana, Lupulieasa Dumitru, UMF Grigore T. Popa Iași, UMF Carol Davila București;
 • *** Farmacopeea Română, Ed. X-a, Ed. Medicală, București, 1993; Farmacopeea Română, Ed. X-a, Supliment 2004, Ed. Medicală, București, 2004;
 • European Pharmacopoeia, ed.10 online;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, Republicată, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652/2015, cu modificările și completările ulterioare, Titlul XIV: Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România;
 • Decizia Colegiului Farmaciștilor din România nr. 2/2009 privind aprobarea Statutului Colegiului Farmaciștilor din România și a Codului deontologic al farmacistului, Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 490/2009;
 • Bojita M., Roman L., Săndulescu R., Oprean R. Analiza și controlul medicamentelor, vol. 2, Ed. Intelcredo, Cluj-Napoca, 2003;
 • Profire L., Tauser R.G., Lupșcu D. Aspecte chimico-farmaceutice în unele clase terapeutice: anestezice locale și medicamente cu acțiune asupra sistemului nervos vegetativ, Editura Junimea, Iași, 2006;
 • Stănescu U. (editor), Hăncianu M., Gîrd C. E. Farmacognozie. Produse vegetale cu substanțe bioactive, Editura Polirom, 2020.

Tematica pe capitole pentru concursul de rezidențiat în domeniul farmacie, sesiunea noiembrie 2021 poate fi găsită aici.

Mod de evaluare

Evaluarea aptitudinilor teoretice şi practice dobândite de rezidenţi se va face la finalul fiecărui modul prevăzut în curriculumul de pregătire, de către coordonatorul de program de rezidenţiat. Prezentarea la evaluare este condiţionată de existenţa unei recomandări din partea responsabilului de formare sub supravegherea căruia s-a desfăşurat modulul respectiv.

Evaluarea finală a pregătirii prin rezidenţiat are loc sub forma examenului de medic specialist, medic dentist/ medic stomatolog specialist sau farmacist specialist, organizat de către Ministerul Sănătăţii, în două sesiuni pe an, prin structura de specialitate. Confirmarea în specialitate se face după efectuarea integrală a programului de pregătire, certificată de către coordonatorul sau directorul de program, în baza Caietului de monitorizare a pregătirii rezidentului. 

Examenul de specialist se organizează în oricare dintre centrele universitare medicale acreditate care asigură pregătirea în rezidenţiat.

Centre de pregătire

Ministerul Sănătății anunță organizarea în perioada septembrie-octombrie 2021, a unei sesiuni de schimbare a centrelor de pregătire pentru rezidenți (transfer).

Dosarele celor interesați se vor transmite exclusiv prin poștă sau servicii de curierat la direcțiile de sănătate publică din centrele universitare în care se solicită continuarea pregătirii în perioada 15 septembrie 2021-29 septembrie 2021, inclusiv, data poștei.

Pentru această sesiune de schimbare a centrelor de pregătire au fost stabilite următoarele criterii pe baza cărora se vor analiza aceste solicitări:

a) anul de rezidențiat ( VI, V,…. I);

b) unic susținător al unui copil minor;

c) soț/soție cu loc de muncă în centrul universitar solicitat;

d) locuință în centrul universitar solicitat sau la mai puțin de 100 km;

e) părinți bolnavi sau alte persoane în întreținere în centrul universitar solicitat

f) cadru didactic în centrul universitar solicitat

Citește și: Rezidenții vor putea fi pregătiți și în unitățile medico-militare

Analizarea cererilor depuse se va face în perioada 6-12 octombrie 2021, iar afișarea cererilor admise/respinse se va face la data de 18 octombrie 2021 pe site-ul Ministerului Sănătății și pe site-ul oficial la rezidențiatului. Schimbarea centrelor de pregătire va fi operațională cu data de 1 noiembrie 2021.

Locurile disponibile pot fi consultate aici.

Coordonatori de rezidențiat pe fiecare oraș în parte

Pe tot parcursul pregătirii prin rezidențiat, rezidentul este repartizat în grija unui cadru didactic UMF denumit coordonator de rezidențiat.

Pentru parcurgerea modulelor prevăzute în curricula de pregătire, rezidenții vor solicita acordul unui coordonator.

Coordonatorul de program trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

a) să fie şef de disciplină, şef de departament, şef de laborator sau farmacist-şef, certificat în specialitatea programului;

b) să fie cadru didactic universitar cu funcţie de predare – profesor, conferenţiar sau şef de lucrări.
Listele cu coordonatorii acreditaţi se revizuiesc anual până la data de 1 noiembrie a fiecărui an.

Lista cu coordonatori de rezidențiat pe centre universitare

Ești medic rezident și vrei să fii la curent cu salariile și locurile de muncă din țară? Înscrie-te gratuit pe MEDIjobs, iar noi îți vom aduce cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment