Semnarea, modificarea sau încetarea CIM se vor face electronic

Semnarea, modificarea sau încetarea CIM se vor face electronic

Situația epidemiologică de la nivelul României și al Europei s-a înrăutățit, iar contactele fizice atât la nivel personal, cât și la nivel instituțional au fost reduse tot mai mult. Autoritățile române, în încercarea de a ține pasul cu evoluția actuală, au legiferat modalitatea prin care salariații să semneze contractele individuale de muncă (CIM), precum și alte documente, fără să fie nevoie prezența lor fizică la semnarea acestora.

Ministerul Muncii a elaborat în luna octombrie 2020 un proiect de Ordonanță de Urgență ce prevede introducerea semnăturii electronice atât la încheierea, cât și la modificarea sau încetarea CIM. Dacă va fi aprobată de Guvernul României, ea va simplifica mult munca instituțiilor, dar și a angajaților. 

Citește și Tu citești contractul de muncă? Iată ce clauze contractuale să urmărești cu atenție

Principalele prevederi ale proiectului de OUG

Pe scurt, actul normativ prevede:

 • pentru prima dată în România, se va putea folosi semnătura electronică, atât la semnarea, cât şi la modificarea sau încetarea Contractului Individual de Muncă;
 • se va putea folosi semnătura electronică la instructajul SSM inclusiv în cazul telemuncii;
 • documentele se vor putea păstra în arhivă electronică;
 • activitatea telesariatului, care nu va mai fi obligat să menţioneze locul în care prestează activitatea, se va putea verifica prin mijloace electronice.

Iată prevederile acestuia, pe larg:

Publicat de Ministerul Muncii, proiectul de OUG completează Legea 53/2003 (Codul Muncii) și prevede utilizarea semnăturii electronice calificate la încheierea contractului individual de muncă/actului adițional la contract, după caz, semnătura electronică calificată, însoțită de marca temporală și emisă de un furnizor de servicii de încredere calificat și acreditat de către autoritatea competentă la nivel național.

Angajatul poate obține semnătura electronică calificată prin solicitare directă la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului, conform OUG 39/2020. 

Pentru angajații/angajatorii din mediul privat semnătura electronică calificată poate fi obținută prin furnizori de servicii acreditați.

Angajatorii au obligația legală de a arhiva electronic contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate, iar dacă vor fi cerute de autorități la control, aceștia sunt cei care au obligația de a le pune la dispoziție.

Atât angajatul, cât și angajatorul vor putea folosi semnătura electronică pentru întocmirea tuturor documentelor ce le sunt necesare desfășurării muncii atât pe parcursul executării contractului, precum și la încetarea lui.

Munca la domiciliu vine cu aceeași responsabilitate de păstrare a confidențialității precum cea de la sediul angajatorului: „Salariații care își desfășoară activitatea la domiciliul au obligația de a respecta secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.”

Angajatorul poate să verifice activitatea telesalariatului pe timpul desfășurării activității sale de la distanță în condițiile stabilite prin contractul individual de muncă, regulamentul intern și/sau contractul colectiv de muncă aplicabil, în condițiile legii.

Dacă angajatorul nu poate să îi pună la dispoziție salariatului mijloacele tehnice, adică un laptop, aceștia pot conveni, printr-un acord scris să folosească laptopul salariatului. În toată perioada muncii de la distanță, angajatul este obligat să respecte secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate.

Totodată, proiectul de OUG scoate responsabilitatea angajatorului din perioada telemuncii pentru eventuale accidentări ale angajatului.

Citește și Lucrezi mult peste program? Iata ce ar trebui sa stii despre orele suplimentare!

Ce trebuie să știi despre CIM

Conform Codului Muncii, contractul individual de muncă (CIM) este contractul în temeiul căruia o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu. Acesta se încheie pe perioadă nedeterminată, dar, prin excepție, contractul individual de muncă se poate încheia și pe durată determinată.

Vârsta legală de la care o persoană dobândește capacitatea de muncă este 16 ani. Astfel, aceasta poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la împlinirea vârstei de 15 ani, cu acordul părinților sau al reprezentanților legali, pentru activități potrivite cu dezvoltarea fizică, aptitudinile și cunoștințele sale, dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea, dezvoltarea și pregătirea profesională.

Cu toate acestea, încadrarea în muncă a persoanelor sub vârsta de 15 ani este interzisă, precum și a persoanelor puse sub interdicție judecătorească.

Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului. 

Angajatorul este obligat ca, anterior începerii activității, să înmâneze salariatului un exemplar din contractul individual de muncă. Angajatorul este obligat să păstreze la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariații care prestează activitate în acel loc. Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă. Absențele nemotivate și concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

Citește și Ce tip de contract este mai avantajos: PFA sau CIM?

Atât angajatul, precum și angajatorul au obligații la încheierea unui CIM.

Obligațiile angajatorului:

 • să comunice identitatea părților;
 • să comunice locul de muncă sau, în lipsa unui loc de muncă fix, posibilitatea ca salariatul să muncească în diverse locuri;
 • să comunice sediul sau, după caz, domiciliul angajatorului;
 • să comunice funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din România sau altor acte normative, precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;
 • să comunice criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul angajatorului;
 • să comunice riscurile specifice postului;
 • să comunice data de la care contractul urmează să își producă efectele;
 • să comunice în cazul unui contract de muncă pe durată determinată sau al unui contract de muncă temporară, durata acestora;
 • să comunice durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;
 • să comunice condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;
 • să comunice salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale, precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptul;
 • să comunice durata normală a muncii, exprimată în ore/zi și ore/săptămână;
 • să comunice indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;
 • să comunice durata perioadei de probă.

Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 • dreptul la repaus zilnic și săptămânal;
 • dreptul la concediu de odihnă anual;
 • dreptul la egalitate de șanse și de tratament;
 • dreptul la demnitate în muncă;
 • dreptul la securitate și sănătate în muncă;
 • dreptul la acces la formarea profesională;
 • dreptul la informare și consultare;
 • dreptul de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;
 • dreptul la protecție în caz de concediere;
 • dreptul la negociere colectivă și individuală;
 • dreptul de a participa la acțiuni colective;
 • dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

Dar are și următoarele obligații:

 • obligația de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului;
 • obligația de a respecta disciplina muncii;
 • obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă aplicabil, precum și în contractul individual de muncă;
 • obligația de fidelitate față de angajator în executarea atribuțiilor de serviciu;
 • obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate a muncii;
 • obligația de a respecta secretul de serviciu;
 • alte obligații prevăzute de lege sau de contractele colective de muncă aplicabile.

IMPORTANT! Toate acestea rămân neschimbate în condițiile semnării de la distanță a CIM!

Pași legislativi către semnarea electronică a CIM

Acest proiect vine în completarea OUG 38/2020 și OUG 39/2020, ordonanțe de urgență aprobate în aprilie 2020 ce legiferează același subiect al semnăturii electronice.

Citește și Ti-ai gasit un nou loc de munca? Iata ce trebuie sa stii despre perioada de preaviz

OUG 38/2020

Potrivit acesteia, autoritățile și instituțiile publice au obligația primirii înscrisurilor semnate cu semnătură electronică, iar autoritățile și instituțiile publice stabilesc tipul de semnătură electronică aplicabilă pentru utilizarea de către persoanele fizice sau juridice a unui serviciu disponibil online prestat de respectivele autorități.

Înscrisurile semnate cu semnătură electronică avansată, care sunt transmise prin utilizarea unor mecanisme de autentificare de nivel substanțial sau ridicat, sunt asimilate, în ceea ce privește condițiile și efectele lor, cu înscrisurile sub semnătură privată.

Actele emise în format electronic de autoritățile și instituțiile publice vor fi semnate cu semnătură electronică calificată. Aceste acte vor fi asimilate înscrisurilor autentice.

Prin excepție, tipul de semnătură aplicabilă actelor emise în format electronic de către autoritățile și instituțiile publice se stabilește de către acestea.

OUG 39/2020

Potrivit acesteia, Serviciul de Telecomunicații Speciale furnizează servicii de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice pentru a-și îndeplini activitățile de serviciu. Acestea sunt cu titlu gratuit.

Concluzie

Având în vedere evoluțiile epidemiologice de la nivelul României, o astfel de măsură ar avea un impact major asupra raporturilor de muncă, mai ales că multe dintre interviurile de angajare se desfășoară online în această perioadă.

Ești specialist medical și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România. 

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment