Cum obții certificatul de membru al Colegiului Medicilor: acte necesare

Cum obții certificatul de membru al Colegiului Medicilor: acte necesare

Drumul de la absolvirea facultății de medicină la exercitarea profesiei de medic în România nu este atât de simplu precum ar trebui să fie. Sunt o mulțime de pași pe care trebuie să îi urmezi pentru a te asigura că respecți legea și că poți profesa pe piața muncii, dar și pentru a-ți asigura breasla și viitorii pacienți că practica ta medicală este făcută în deplină siguranță, în mod etic și profesionist.  

Ca să te ajutăm cu acești pași importanți la început de drum, ți-am pregătit un articol în care îți prezentăm de ce anume ai nevoie ca să îți exerciți profesia de medic în România. 

Mai exact, afli de ce este necesar să te înscrii în Colegiul Medicilor, care sunt actele necesare pentru eliberarea certificatului de membru și cum obții viza anuală de la Colegiul Medicilor din România.

Cine are nevoie de certificatul de membru al CMR?

Așa cum am explicat în acest articol despre parcursul profesional al medicilor, există mai multe grade profesionale în medicină, după terminarea facultății: de la medic generalist sau medic rezident, la medic specialist sau primar – în funcție de cariera pe care ți-o dorești. 

Indiferent de alegere, toți absolvenții facultăților de medicină care își doresc să profeseze ca medici pe teritoriul României trebuie să se înscrie în Colegiul Medicilor (inclusiv medicii care nu au dobândit un titlu de medic speciaist și care trebuie să profeseze sub îndrumarea și supravegherea unui medic de medicină generală sau medic specialist). 

Citește și: Colegiul Medicilor din Iași transmite un document despre „Independența Profesională a Medicilor”

Așa cum este menționat chiar în Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată în 2015), la articolul 376, persoanele care pot profesa ca medic pe teritoriul țării sunt:

 1. cetățeni ai statului român; 
 2. cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene;
 3. soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;
 4. membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele prevăzute la lit. b), așa cum sunt definiți la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 102/2005 privind libera circulație pe teritoriul României a cetățenilor statelor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, republicată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 260/2005, cu modificările și completările ulterioare;
 5. cetățenii statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
 6. beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung acordat de către unul dintre statele prevăzute la lit. b);
 7. cetățeni ai statelor terțe, titulari ai Cărții Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE.

Citește și: Medicii care nu sunt membri ai Colegiului Medicilor din România plătesc 150 lei pentru fiecare document solicitat

Conform Articolului 385, profesia de medic se exercită de către persoanele din una dintre categoriile de mai sus sub următoarele condiții:
 1. dețin un titlu oficial de calificare în medicină;
 2. nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate prevăzute de prezenta lege;
 3. sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de medic;
 4. sunt membri ai CMR;
 5. prin excepție de la lit. d), în caz de prestare temporară sau ocazională de servicii, medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. b), d) sau f) trebuie să înștiințeze Ministerul Sănătății cu privire la prestarea temporară sau ocazională de servicii medicale pe teritoriul României și să fie înregistrați pe această perioadă la CMR. 

(2) Medicii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți pe teritoriul României, precum și medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c) și e) exercită profesia de medic cu aceleași drepturi și obligații ca și medicii cetățeni români membri ai CMR.

Așa cum este descris la litera b), există anumite cazuri de nedemnitate sau incompatibilitate care nu permit lucrul legal ca medic în țară. Care sunt acestea? Ei bine, legea spune că profesia de medic nu poate fi exercitată în mod demn de (Art. 388):

 • medicul care a fost condamnat definitiv pentru săvârșirea cu intenție a unei infracțiuni contra umanității sau vieții în împrejurări legate de exercitarea profesiei de medic și pentru care nu a intervenit reabilitarea;
 • medicul căruia i s-a aplicat pedeapsa interdicției de a exercita profesia, pe durată stabilită, prin hotărâre judecătorească sau disciplinară.

De asemenea, exercitarea profesiei de medic este incompatibilă cu (Art. 389):

 • calitatea de angajat sau colaborator al unităților de producție ori de distribuție de produse farmaceutice sau materiale sanitare;
 • starea de sănătate fizică sau psihică necorespunzătoare pentru exercitarea profesiei medicale.

Citește și: Aproape 30 de medici au fost sancționați, anul trecut, de Colegiul Medicilor din România

Dacă ești pregătit să îți cauți un job ca medic în România sau chiar să-ți deschizi propriul cabinet medical, ai nevoie să te înscrii și să obții certificatul de membru al CMR. 

Iată cum poți face asta.

Mai întâi, ce reprezintă CMR?

Colegiul Medicilor din România este organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de practică publică autorizată.

CMR este organizat și funcționează la nivel național și județean prin colegii teritoriale, în timp ce sediul Colegiului se află în municipiul București.

Istoria CMR este îndelungată și complicată, trecând prin numeroase procese de îmbunătățire și organizare din punct de vedere legal, astăzi funcționând în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății. 

Printre cele 6 domenii de activitate se află: profesional ştiinţific şi învăţământ; etic şi deontologic; jurisdicţie profesională şi litigii; avizări-acreditări; economico-social şi administrativ şi organizatoric

Printre scopurile principale ale activității CMR se numără:
 • realizează și actualizează permanent registrul unic al medicilor din țară,
 • apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională a medicului în exercitarea profesiei, 
 • asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică
 • avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private indiferent de forma lor juridică 
 • participă, prin reprezentanţi desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare,
 • elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competente ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii, 
 • organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională
 • participă la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile acreditate de învăţământ superior de profil medical, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat

Mai multe despre misiunea CMR poți afla aici

Citește și: Procedura de eliberare a avizului de liberă practică 2021 a fost modificată

1. Actele necesare pentru înscrierea în Colegiul Medicilor

Ca să lucrezi legal și oficial ca medic trebuie să fii autorizat. Această autorizare se bazează pe certificatul de membru emis de CMR care trebuie avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv. Dar, ca să fii autorizat (prin obținerea certificatului de membru al Colegiului Medicilor), primul pas este înscrierea în colegiul teritorial. 

De multe ori, înscrierea în Colegiu și obținerea certificatului se fac în aceeași etapă, depunând doar un dosar cu actele necesare. 

Conform Art. 408 din Legea 96/2006, medicii cetățeni români și medicii cetățeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparținând Spațiului Economic European sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, precum și medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 370 lit. c) și e) au obligația să se înscrie în Colegiul Medicilor din România.

În general, trebuie să depui un dosar de înscriere în Colegiul Medicilor la nivel teritorial (județean sau din municipiul București). Acesta trebuie să conțină următoarele acte:

 1. Cerere tip (formular de înscriere)
 2. Copie legalizată după diploma de absolvire a facultății (titlul de calificare în medicină)
 3. Copie după documentul de identitate
 4. Adeverință de încadrare în unitatea medicală, cu dovada plății cotizației CM
 5. Copie după Certificatele de Competențe, atestate sau supraspecializări obținute;
 6. Certificatul de sănătate tip A5 (cu viza doctorului psihiatriu) – original
 7. Certificat de cazier judiciar – original
 8. Copie după chitanța de plată a taxei de înscriere
 9. Asigurare de malpraxis valabilă 1 an
 10. Copie după certificatul de căsătorie / divorț (dacă este cazul schimbării numelui)
 11. Dacă există, copii după: 
  1. ordinul de confirmare în Rezidențiat, 
  2. ordinul de confirmare a gradului profesional (specialist/primar), 
  3. ordinul de confirmare în a doua specialitate etc;
 12. Dacă există, copii după:
  1. adeverința UMF de post în gradul didactiv 
  2. adeverința de post în cercetare;
  3. confirmarea ca doctor în științe medicale
 13. Declarație pe propria răspundere privind lipsa unor situații de nedemnitate sau de incompatibilitate (conform Art. 388-389)
 14. Acte doveditoare pentru practica medicală și probitatea profesională, în cazul medicilor care vin prin transfer (din țară sau din străinătate)

Totodată, pentru înscrierea în CM, medicii trebuie să depună Jurământul profesional, în cadrul unor sesiuni dedicate. Depunerea jurământului se va menționa în certificatul de membru al CMR.

Poți afla mai multe detalii privind înscrierea în CM din municiuiul București aici, sau contactând Colegiul Medicilor la nivelul județului tău (online sau fizic). 

Citește și: Ministrul Sănătății vrea o lege a malpraxisului: „Medicii încearcă să fie defensivi pentru a nu fi victimele proceselor penale”

2. Actele pentru obținerea certificatului de membru CMR

Conform legii, poți obține certificatul de membru CMR pe baza următoarelor acte (Art. 390): 

 • documentele care atestă formarea în profesie
 • certificatul de sănătate
 • declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 388 și 389 (le poți vedea mai sus)
 • certificatul de cazier judiciar.

Nu uita că certificatul de membru devine valabil numai după încheierea asigurării de răspundere civilă. 

Cum am menționat anterior, este posibil să fie nevoie doar de o singură etapă de înscriere și obținere a certificatului de membru CMR, pe baza actelor precum cele enumerate mai sus:
 • cerere de înscriere
 • copie după documentul de identitate
 • copie legalizată a diplomei de absolvire
 • copie după titlul/titlurile oficiale de calificare în profesia de medic
 • dovada exercității profesiei de medic în ultimii 5 ani, respectiv adeverință de la locul de muncă 
 • cazierul judiciar 
 • certificatul de sănătate tip A5 cu viza Psihiatrie
 • declarația pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate sau nedemnitate prevăzute de lege
 • copie certificat de căsătorie (dacă e cazul)
 • copie asigurare malpraxis
 • dovada plății taxei de membru CMR și a taxei de înscriere
 • creditele EMC din ultimii 5 ani
Important de știut în această etapă este, conform Art. 418, că:
 1. Medicii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de art. 376 se pot înscrie ca membri ai CMR la colegiul teritorial în a cărui rază se află unitatea la care urmează să îşi desfăşoare activitatea sau la colegiul teritorial în a cărui rază îşi au domiciliul sau reşedinţa.
 2. Medicii luaţi în evidenţa unui colegiu teritorial, dacă exercită activităţi medicale şi pe raza altui colegiu teritorial, sunt obligaţi să anunţe şi acest colegiu.

Citește și: Ce spune legea și Codul Muncii: Concediul de maternitate și reîntoarcerea la muncă

Cum obții viza anuală de la Colegiul Medicilor?

Odată ce ai obținut certificatul de membru și ești pregătit să profesezi ca medic și să-ți dezvolți o carieră solidă, responsabilitățile tale legale se rezumă la pregătirea constantă pentru a te perfecționa in domeniul stiintelor medicale, dar și la vizarea anuală a certificatului – pentru a te asigura că practica medicală este conform legii. 

Art. 390. (1) Medicii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 376 exercită profesia pe baza certificatului de membru al Colegiului Medicilor din România, avizat anual pe baza asigurării de răspundere civilă, pentru greșeli în activitatea profesională, valabilă pentru anul respectiv.

Este important să știi și faptul că Medicii care nu realizează pe parcursul a 5 ani numărul minim de credite de educație medicală continuă, stabilit de Consiliul național al CMR, sunt suspendați din exercițiul profesiei până la realizarea numărului de credite respectiv. (Art. 422)

Citește și: Cum obții punctele EMC în 2020? La ce publicații să te abonezi?

În prezent, numărul minim este de 200 credite EMC/5 ani, din momentul înscrierii în CMR – conform Art. 5 din Decizia 12/2018

Astfel, poți depune cererea de viză împreună cu copia asigurării de răspundere civilă și dovada punctelor de educație medicală continua (EMC) la colegiul teritorial de care aparții

Aici găsești un exemplu de formular pentru solicitarea vizei anuale a Certificatului de membru CMR.

De asemenea, îți va fi foarte util să știi că există anumite taxe și cotizații pentru calitatea de membru al CMR. Lista o poți găsi aici și include și taxa de înscriere de 50 de lei, la depunerea dosarului de înscriere

Important de știut este că cei care nu sunt membri ai CMR vor plăti taxe pentru fiecare document eliberat de instituție, așa cum poți afla în acest articol.

Mult succes!

Ești medic și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Andreea Enea

Content Specialist cu 10+ ani de experiență în jurnalism, content marketing și comunicare. Cred în puterea poveștilor cu sens care inspiră, educă, apropie și deschid inimi și comunități. Visez să aplic cât mai mult mixul de people skills și experiență cu o gândire analitică puternică și pasiune pentru conținut autentic, cu semnificație pentru oameni - așa cum au nevoie.

Facebook Comment