Profesia de farmacist – avizul de liberă practică și apartenența la Colegiul Farmaciștilor din România

Profesia de farmacist – avizul de liberă practică și apartenența la Colegiul Farmaciștilor din România

Pentru a putea exercita profesia de farmacist, proaspeții absolvenți ai universităților de farmacie atât din România, cât și din alte state ale Uniunii Europene, Spațiul Economic European și din Confederația Elvețiană trebuie să se înscrie în cadrul Colegiului Farmaciștilor din România.

Întrucât această profesie este una liberală, ea poate fi practicată numai în posesia avizului de liberă practică. În cadrul acestui articol am adunat cele mai utile informații pentru proaspeții absolvenți care doresc să își construiască o solidă carieră în domeniul farmaceutic în România.

Citește și Punctele EFC pentru farmaciști și asistenți farmaciști. Ce sunt și cum le poți obține?

Cine și în ce condiții poate să exercite profesia de farmacist

Profesia de farmacist este legiferată de Legea 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (republicată în 2015), la Titlul XIV – Exercitarea profesiei de farmacist. Organizarea și funcționarea Colegiului Farmaciștilor din România. Conform acesteia, profesia de farmacist poate fi exercitată pe teritoriul României de către:

 • cetățeni ai statului român;
 • cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene;
 • soțul unui cetățean român, precum și descendenții și ascendenții în linie directă, aflați în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestora;
 • membrii de familie ai unui cetățean al unuia dintre statele aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene;
 • cetățenii statelor terțe beneficiari ai statutului de rezident permanent în România;
 • beneficiari ai statutului de rezident pe termen lung,aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene;

Conform articolului 564, profesia de farmacist este valabilă în dacă persoanele îndeplinesc următoarele condiții:

 • dețin diploma de farmacist, eliberată de o instituție de învățământ superior medico-farmaceutic acreditată din România;
 • dețin adeverința de absolvire a studiilor, eliberată la cererea absolventului, ca urmare a finalizării complete a studiilor, valabilă până la eliberarea diplomei de licență, dar nu mai mult de 12 luni de la data emiterii;
 • se află în posesia certificatului de farmacist specialist, eliberat de Ministerul Sănătății;
 • dețin diploma, certificatul sau un alt titlu de farmacist, eliberate conform normelor UE de statele membre ale UE, statele aparținând SEE sau de Confederația Elvețiană;
 • se află în posesia diplomei, a certificatului sau a unui alt titlu de farmacist, dobândite într-un stat terț, de îndată ce titularul său are o experiență profesională de 3 ani pe teritoriul statului care a recunoscut respectivul titlu de calificare, ori echivalate în România, în condițiile legii.

Exercitarea profesiei de farmacist, așa cum este ea legiferată în Legea 95/2006, se face prin:

 • prepararea formelor farmaceutice ale medicamentelor;
 • fabricarea și controlul medicamentelor;
 • controlul medicamentelor într-un laborator pentru controlul medicamentelor;
 • depozitarea, conservarea și distribuirea medicamentelor en gros;
 • aprovizionarea, pregătirea, testarea, stocarea, distribuirea și administrarea unor medicamente sigure și eficace, de calitatea corespunzătoare, în farmacii deschise publicului?
 • pregătirea, testarea, stocarea și administrarea unor medicamente sigure și eficace, având calitatea corespunzătoare, în spitale;
 • furnizarea de informații și consiliere cu privire la medicamente ca atare, inclusiv cu privire la utilizarea lor corespunzătoare.
 • asistență personalizată pacienților care își administrează singuri medicația;
 • contribuirea la campanii locale sau naționale privind sănătatea publică;
 • raportarea reacțiilor adverse ale produselor farmaceutice către autoritățile competente.

Citește și Profil de farmacist: sarcini, responsabilități și calități pe care orice profesionist trebuie să le aibă

Farmacistul, în conformitate cu pregătirea sa universitară, este competent să exercite și alte activități profesionale precum colaborare cu medicul pentru stabilirea și urmărirea terapiei pacientului, farmacovigilență, fabricarea, controlul, depozitarea, conservarea și distribuția produselor din plante, suplimentelor nutritive, produselor igieno-cosmetice, dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive, medicamentelor de uz veterinar, substanțelor farmaceutice active și auxiliare, analize în laboratoare de biochimie, toxicologie și igienă a mediului și alimentelor, marketing și management farmaceutic, activități didactice sau administrație sanitară.

Practicarea acestei profesii poate fi făcută numai dacă la absolvirea studiilor farmacistul depune următorul jurământ: „În întreaga mea activitate de farmacist voi da dovadă de o atitudine profund umană față de om și colectivitate.

Voi respecta demnitatea și personalitatea bolnavului, exercitând profesiunea cu conștiinciozitate, respectând normele de etică și de deontologie farmaceutică.

Voi fi corect cu mine însumi și cu confrații mei, cărora le voi cere colaborarea, și nu voi refuza să le acord sprijinul, când mi se va cere, în interesul bolnavului.

Voi păstra secretele încredințate de pacienți, chiar și după decesul acestora.

Nu voi accepta sub niciun motiv ca activitatea mea de farmacist să fie utilizată împotriva sănătății și vieții omului. Voi fi răbdător și înțelegător față de cel care, datorită bolii, nu-mi acordă respectul cuvenit. Jur, pe onoare, în mod solemn și liber!”

Trei condiții primordiale trebuie să fie îndeplinite pentru ca absolvenții facultăților de farmacie să poată profesa:

 • trebuie să dețină un titlu oficial de calificare în farmacie, prevăzut de lege;
 • nu se găsesc în vreunul dintre cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate;
 • sunt apți din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;
 • sunt membri ai Colegiului Farmaciștilor din România;

Citește și Avantajele VS Responsabilitatile unui farmacist diriginte

Ce este CFR și de ce este important

Conform articolului 586 al Legii 95/2006, Colegiul Farmaciștilor din România (CFR) este un organism profesional, apolitic, fără scop lucrativ, de drept public, cu responsabilități delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de farmacist ca profesie liberală, de practică publică autorizată. Acesta are autonomie instituțională în domeniul său de competență, normativ și jurisdicțional profesional.

CFR cuprinde toți farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute de lege și farmaciștii stabiliți în România care întrunesc condițiile prevăzute de lege și care exercită profesia de farmacist în condițiile legii și sunt înregistrați la colegiile teritoriale.

Apartenența însăși a farmaciștilor la acest colegiu le conferă dreptul de practica profesia. Conform articolului 591 „în vederea exercitării profesiei de farmacist, farmaciștii cetățeni români și farmaciștii cetățeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparținând SEE sau ai Confederației Elvețiene, stabiliți în România, precum și farmaciștii care întrunesc condițiile prevăzute la art. 563 lit. c) și e) au obligația să se înscrie în CFR.

Conform legii, CFR se organizează și funcționează pe criterii teritoriale, la nivel național și județean, respectiv la nivelul municipiului București. Astfel, CFR este reprezentat în teritoriu prin 42 de colegii. Între Colegiul Farmaciștilor din România și colegiile teritoriale există raporturi de autonomie funcțională, organizatorică și financiară, în condițiile legii.

Sediul Colegiului Farmaciștilor din România este în municipiul București, str. Viitorului nr. 4, sector 2. Informații complete despre CFR pot fi consultate pe site-ul web al instituției

Obținerea avizului de liberă practică

Obținerea documentului care permite liberă practică este reglementat de decizia 4/2004 a Colegiului Farmaciștilor din România privind privind acordarea Certificatului de membru al Colegiului Farmaciştilor din România.

Certificatul de membru al Colegiului Farmaciştilor din România se acordă farmaciştilor care, făcând cerere expresă în acest sens, îndeplinesc următoarele condiţii:

1. deţin un titlu oficial de calificare în farmacie;

2. nu se găsesc în vreunul din cazurile de nedemnitate sau incompatibilitate;

3. sunt apţi din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de farmacist;

4. nu au întrerupt exercitarea profesiei pe o perioadă mai mare de 5 ani sau au obţinut diploma de licenţă în ultimii 5 ani;

5. au achitat taxa de înscriere în Colegiul Farmaciştilor din România.

Dovada îndeplinirii condiţiilor şi emiterea Certificatului de membru, se face în baza următoarelor documente:

1. cerere de înscriere;

2. titlul de calificare în profesia de farmacist;

3. dovada exercitării profesiei de farmacist în ultimii 5 ani, respectiv adeverinţă de la locul de muncă, dacă este cazul;

4. cazier judiciar;

5. certificat de sănătate care să ateste starea de sănătate corespunzătoare exercitării profesiei de farmacist. Certificatul medical va fi vizat inclusiv de medicul psihiatru;

6. declaraţie pe proprie răspundere privind inexistenţa unei situaţii de incompatibilitate şi a faptului că la absolvirea facultăţii a depus jurământul;

7. copie a certificatului de căsătorie – dacă este cazul;

8. chitanţă privind achitarea taxei de intrare în cadrul Colegiului Farmaciştilor din România.

Modelul de cerere pentru înscriere în cadrul Colegiului, precum și declarația pe propria răspundere privind situațiile de incompatibilitate sunt disponibile pe site-ul web al CFR.

Citește și Sfaturi pentru studenții la Farmacie care vor să se angajeze în timpul facultății: Riscuri și avantaje

Drepturi ale membrilor CFR

Membrii CFR au următoarele drepturi:

a) să aleagă și să fie aleși în organele de conducere de la nivelul structurilor teritoriale sau naționale ale CFR;

b) să se adreseze organelor abilitate ale CFR și să primească informațiile solicitate;

c) să participe la orice acțiune a CFR și să fie informați în timp util despre aceasta;

d) să folosească, împreună cu membrii săi de familie, toate dotările sociale, profesionale, culturale și sportive ale CFR și ale colegiilor locale;

e) să poarte însemnele CFR;

f) să conteste sancțiunile primite;

g) să solicite ajutoare materiale pentru situații deosebite, atât personal, cât și prin membrii lor de familie.

Obligații ale membrilor CFR

Obligațiile membrilor CFR, ce decurg din calitatea lor specială de farmaciști, sunt următoarele:

a) să respecte și să aplice în orice împrejurare normele de deontologie farmaceutică;

b) să nu aducă prejudicii reputației corpului profesional sau altor membri, respectând statutul de corp profesional al CFR;

c) să acționeze, pe toată durata exercitării profesiei, în vederea creșterii gradului de pregătire profesională și cunoașterii noutăților profesionale;

d) să respecte drepturile legale ale pacienților;

e) să acorde, cu promptitudine, asistență farmaceutică de urgență, ca o îndatorire fundamentală, profesională și civică.

Articolul 597

(1) În vederea creșterii gradului de pregătire profesională și asigurării unui nivel ridicat al cunoștințelor profesionale, farmaciștii sunt obligați să urmeze un număr de cursuri de pregătire și alte forme de educație continuă și informare în domeniul științelor profesionale, pentru cumularea numărului de credite stabilit în acest sens de către CFR. Sunt creditate programele, precum și celelalte forme de educație farmaceutică continuă avizate de CFR.

(2) Farmaciștii care nu realizează pe parcursul a 3 ani numărul minim de credite de educație profesională continuă stabilit de Consiliul Național al CFR sunt suspendați din exercițiul profesiei, până la realizarea numărului de credite respectiv.

Taxe ale Colegiului Farmaciștilor din România
 1. Taxa de înscriere în CFR = 10% salariul minim pe economie conform Statut CFR – articol 80
 2. Cotizația de membru al CFR = 300 lei/an  conform Decizia nr.3/2008 a CN al CFR modificată prin Decizia nr.2/29.10.2013 CN al CFR
 3. Cotizația de membru al CFR = 5 lei pentru farmaciștii care au dobândit dreptul de liberă practică, dar care nu desfășoară încă activitate în baza diplomei și farmaciștii pensionari care nu mai exercită activități profesionale dar doresc să își păstreze calitatea de membru al Colegiului Farmaciștilor din România, conform Decizia nr. 3/2008 a CN al CFR , Art. 2. și Art. 3.
 4. Taxa eliberare duplicat al Certificatului de Membru al CF, = 100 lei conform Decizia nr.1/2018 a CN al CFR 
 5. Taxa eliberare Certificat Profesional Curent = 100 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR
 6. Taxa de eliberare a unei adeverințe de certificare a faptului că persoana solicitantă nu este ori nu a fost membră a Colegiului Farmaciştilor din România = 50 lei conform  Decizia nr.1/2018 a CN al CFR
 7. Taxa de evaluare RBPF a farmaciilor se stabilește prin decizia consiliului colegiului teritorial la o valoare ce nu poate depăși suma de 200 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR
 8. Taxa evaluare RBPF de către CFR = 600 lei conform Decizia  nr. 2/2014 a CN al CFR 
 9. Taxa card profesional european Decizia nr.1/2017 a CN al CFR

Informații complete despre documente și taxe percepute de Colegiul Farmaciștilor din România puteți consulta aici: https://www.colegfarm.ro/documentecfr.

Citește și De ce sa alegi Facultatea de Farmacie?

Concluzie

Profesia de farmacist este una nobilă, îndreptată spre nevoile și îngrijirea pacientului și presupune multă grijă și empatie față de bolnavi. Dacă ești un tânăr absolvent aflat în căutarea drumului tău, ghidează-te după sfaturile de mai sus și pune-le la dispoziție și colegilor tăi interesați de același lucru. Mult succes!

Ești farmacist și ești în căutarea unui loc de muncă? Creează-ți un cont aici, iar noi îți prezentăm cele mai bune oferte de angajare de la clinici și spitale de top din România.

Despre Autor

Violeta Dan

Entuziastă, neobosită visătoare și cititoare avidă. Sunt o admiratoare a poveștilor bine spuse, a celor care inspiră, motivează, aduc plus valoare și o viziune nouă, dar care sunt bine documentate și splendid realizate.

Facebook Comment