?>

Regulamentul concursului

„7 ani de MEDIjobs”

Perioada de desfășurare a concursului: 10.08.2022 – 31.08.2022

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”7 ani de MEDIjobs” (denumit în continuare „Concursul”) este Medijobs Platform SRL, cu sediul în [Strada Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Center, etaj. 3, Cluj Napoca, Cluj.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfasurarii Campaniei, oricand, prin intocmirea unor acte aditionale la Regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare dupa informarea publicului asupra modificarilor intervenite, cu cel putin 24 de ore inainte ca acestea   sa   devina   aplicabile.   Orice   act   aditional    va   fi   publicat   si   pe  https://www.facebook.com/medijobsromania 

Regulamentul este disponibil public și gratuit pe pagina oficială de Facebook MEDIjobs România, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/medijobsromania, sau poate fi pus la dispoziția Participantului printr-o solicitare scrisă trimisă la sediul Organizatorului, menționat mai sus.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de Organizator, care va actiona în calitate de operator de date.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 10 august 2022, ora 10:00 – 31 august 2022, ora 23:59 pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/medijobsromania/. Concursul poate fi comunicat în social media, prin e-mail sau alte mijloace.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi până la data începerii Concursului, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care studiază sau profesează în domeniul medical sau farmaceutic, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care, prin decizia de participa la prezentul Concurs acceptă condiţiile prezentului Regulament Oficial. 

Nu pot participa la acest Concurs angajaţii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Concursului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să creeze în perioada 10-31 august 2022 un cont în platforma Medijobs cu o adresă de email validă, număr de telefon valid, nume real, date de contact reale pentru a putea valida câștigătorul și să lase un comentariu la postarea de concurs, în care fac o urare aniversară pentru MEDIjobs. Contul de utilizator se poate face la adresa app.medijobs.ro/register/candidate. Conturile de candidat MEDIjobs se adresează exclusiv specialiștilor din domeniul medical. Validarea înscrierii în concurs se face doar dacă cele două condiții (deținere cont candidat și postare comentariu) sunt îndeplinite simultan.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Adresele de email vor fi folosite pentru a extrage câștigătorii prin programul https://random-ize.com/.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/medijobsromania/ a organizatorului.

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 10 august – 31 august 2022, cu respectarea următpoarelor condiții:

 1. Participanții trebuie să creeze în perioada 10-31 august 2022 un cont în platforma Medijobs cu o adresă de email validă, număr de telefon valid, nume real, date de contact reale pentru a putea valida câștigătorul și să lase un comentariu la postarea de concurs, în care fac o urare aniversară pentru MEDIjobs. 
 2. Contul de utilizator se poate face la adresa app.medijobs.ro/register/candidate
 3. Conturile de candidat MEDIjobs se adresează exclusiv specialiștilor din domeniul medical. 
 4. Validarea înscrierii în concurs se face doar dacă cele două condiții (deținere cont candidat și postare comentariu) sunt îndeplinite simultan.

Pentru ca o înscriere sa fie considerată validă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

 • Înscrierea să fie realizată în perioada campaniei, așa cum este descrisă în Secțiunea 5.
 • Participanții să respecte condițiile menționate în Secțiunea 3 a prezentului Regulament al campaniei;
 • Participantii vor scrie un comentariu, la postarea oficială de concurs „7 ani de MEDIjobs”, cu o urare de „la mulți ani!”. 
 • Comentariul nu încalcă în niciun fel legislația aplicabilă;
 • Comentariul nu reprezintă o încălcare a drepturilor de autor sau dreptul la protecția datelor cu caracter personal aparținând unei terțe persoane;
 • Comentariul nu conține mențiuni ilegale, imorale sau antisociale;
 • Comentariul nu conține și să nu face referire la detalii defaimatoare, cuvinte sau simboluri care sunt jignitoare în general sau în mod direct pentru persoane de o anumită entitate, religie, orientare sexuala sau grup socio-economic;
 • Comentariul nu conține amenințări către orice terță persoană, loc, afacere sau grup, nu lezează intimitatea dreptul la viață privată și/sau alte drepturi ale oricărei terțe persoane;
 • Nu încalcă în niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile vor fi acordate prin intermediul DANTE INTERNATIONAL SA cu sediul social în Str. Virtutii nr. 148, Sector 6, BUCURESTI, cod 060787, Bucuresti, Bucuresti, cod unic de înregistrare RO14399840, înregistrată la registrul comerțului cu nr.  J40/372/2002, denumit în continuare „eMAG”. 

Se vor acorda ca premii 10 Carduri Cadou în valoare de 200 RON. 

Un participant poate câștiga 1 singur premiu dintre cele descrise mai sus. 

Cardurile cadou vor fi livrate în format electronic, direct pe adresele valide de e-mail ale câștigătorilor. Aceștia vor fi în prealabil contactați de Organizator în vederea confirmării validității și posibilității de acces la adresa de e-mail furnizată.

Valoarea unui Card Cadou nu poate fi preschimbată în bani.

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului https://random-ize.com/pick-from-list/

Extragerile sunt prezentate, în data de 2 septembrie 2022 pe pagina de Facebook a Organizatorului. Vor fi extrași 10 (zece) câștigători și 10 rezerve. În cazul în care unul dintre câștigătorii extrași nu este validat, se va trece la lista de rezerve, în ordinea extragerii acestora.

Toți participanții la concursul ”7 ani de MEDIjobs” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Neîndeplinirea oricărei condiții din prezentul Regulament atrage în mod automat invalidarea participării la concurs.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați într-o postare pe facebook și apoi contactați prin email și/sau telefonic. Aceștia sunt obligați să verifice în termen de 24 de ore primirea mesajului și să confirme numele și adresa de e-mail. Odată validată adresa de e-mail, cardul cadou va fi livrat electronic, direct pe adresa de e-mail a castigatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea confirmării de validitate a datelor câștigătorului. 

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 24 de ore informațiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales de pe lista de rezervelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data de 2 septembrie 2021, astfel:

1. Câștigătorul va primi cardul cadou în format electronic din partea Organizatorului.

La recepționarea premiului câștigătorul trebuie:

1.  Să intre pe site-ul https://www.emag.ro/ și să achiziționeze un produs folosind codul de cumpărături aflat pe Cardul Cadou. Cardul cadou este valabil pentru o perioadă de 6 luni de la data primirii. 

Produsele achiziționate vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României de către colaboratorii eMAG.

Valoarea Cardului Cadou nu poate fi preschimbată în bani. 

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 august 2022, ora 23:59. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Regulament, în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit, în situația imposibilității Organizatorului, independent de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Dacă o situație de forță majoră sau de caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 Cod civil.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul precum și de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului oricând pe durata desfășurării acestuia; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional ce va fi comunicat către public cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de intrarea în vigoare prin publicare pe Pagina Concursului.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit aici. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe  https://www.facebook.com/medijobsromania.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.