?>

Regulamentul concursului

„Leaders in Healthcare 2021”
Perioada de desfășurare a concursului: 15.10.2021 – 31.10.2021

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Leaders in Healthcare 2021” (denumit în continuare „Concursul”) este Medijobs Platform SRL, cu sediul în [Strada Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Center, etaj. 3, Cluj Napoca, Cluj.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea  să   devină   aplicabile. Orice   act aditional va fi publicat și pe https://www.facebook.com/LIHRConference.

Regulamentul este disponibil public și gratuit pe pagina oficială de Facebook MEDIjobs România, disponibilă la adresa https://www.facebook.com/medijobsromania, sau poate fi pus la dispoziția Participantului printr-o solicitare scrisă trimisă la sediul Organizatorului, menționat mai sus.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de Organizator, care va acționa în calitate de operator de date.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 15 octombrie 2021, ora 10:00 – 31 octombrie 2021, ora 23:59 pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/LIHRConference. Concursul poate fi comunicat în social media, prin e-mail sau alte mijloace, la alegerea organizatorului.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi până la data începerii Concursului, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară, în România, care studiază sau profesează legal în domeniul medical sau farmaceutic, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care, prin decizia de participa la prezentul Concurs acceptă condiţiile prezentului Regulament Oficial. 

Nu pot participa la acest Concurs angajaţii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Concursului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Pentru a putea participa la Concurs, participanții trebuie să creeze în perioada 15-31 octombrie 2021 un cont în platforma Medijobs cu o adresă de email validă, număr de telefon valid, nume real, date de contact reale pentru a putea valida câștigătorul. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: app.medijobs.ro/register/candidate. Conturile de candidat MEDIjobs se adresează exclusiv specialiștilor din domeniul medical.

Nu pot participa la acest concurs specialiștii medicali care dețin deja un cont în platforma MEDIjobs. Deținătorii unui cont existent pe platforma MEDIjobs până la data de 14.10.2021, ora 23:59, nu își pot crea un cont nou în platforma MEDIjobs pentru a participa la concurs.

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției.

Adresele de email vor fi folosite pentru a extrage câștigătorii prin programul https://random-ize.com/

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul va fi comunicat de organizator în special pe paginile de Facebook:: 

Utilizatorii se pot înscrie în concurs în perioada 15 octombrie – 31 octombrie 2021, astfel:

Participanții trebuie să creeze în perioada 15-31 octombrie 2021 un cont în platforma Medijobs cu o adresă de email validă, număr de telefon valid, nume real, date de contact reale pentru a putea valida câștigătorul. Dacă nu aveți cont de utilizator vă puteți creea un cont nou, la adresa: app.medijobs.ro/register/candidate. Conturile de candidat MEDIjobs se adresează exclusiv specialiștilor din domeniul medical și farmaceutic.

Pentru ca o înscriere sa fie considerată validă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Înscrierea să fie realizată în perioada campaniei, așa cum este descrisă în Secțiunea 5.

Participanții să respecte condițiile menționate în Secțiunea 3 a prezentului Regulament al campaniei;

Nu încalcă în niciun fel prevederile prezentului Regulament oficial.

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Premiile vor fi acordate de către Medijobs Platform SRL.

Se vor acorda ca premii 3 invitații gratuite la cea de-a doua ediție a conferinței Leaders in Healthcare România 2021. Evenimentul se va desfășura online în data de 18 noiembrie, iar detaliile conferinței le puteți accesa pe site-ul oficial- https://lp.medijobs.ro/leaders-in-healthcare/

Un participant poate câștiga 1 singură invitație. 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului https://random-ize.com/pick-from-list/

Extragerile sunt prezentate, în data de 1 noiembrie 2021 pe pagina de Facebook a Organizatorului. Vor fi extrași 3 (cinci) câștigători și 10 rezerve. În cazul în care unul dintre câștigătorii extrași nu este validat, se va trece la lista de rezerve, în ordinea extragerii acestora.

Toți participanții la concursul ”Leaders in Healthcare 2021” trebuie să îndeplinească condițiile prezentului regulament.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor concursului de pe Facebook li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați într-o postare pe facebook și apoi contactați prin email. Aceștia sunt obligați să verifice în 48 de ore primirea mesajului și să confirme primirea codului de acces gratuit către conferința online Leaders in Healthcare România 2021. 

În cazul în care câștigătorii nu trimit în maximum 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales de pe lista rezervelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

SECȚIUNEA 9. DREPTURI DE AUTOR

Participantul este unic responsabil asupra oricăror consecințe directe sau indirecte ce pot apărea ca urmare a postării unor imagini inadecvate sau cu drepturi de autor pe Facebook.

SECȚIUNEA 10. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 octombrie 2021, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră – de natura a face imposibilă derularea.

SECȚIUNEA 11. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe https://www.facebook.com/LIHRConference.

SECȚIUNEA 12. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Participanților la Concurs nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte. 

SECȚIUNEA 13. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.