Regulamentul concursului

„Tombolă Aniversară – 8 ani de MEDIjobs”

Perioada de desfășurare a concursului: 01.08.2023 – 31.08.2023

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CONCURSULUI

Organizatorul Concursului ”Tombolă Aniversară – 8 ani de MEDIjobs” (denumit în continuare „Concursul”) este Medijobs Platform SRL, cu sediul în Strada Regele Ferdinand nr. 22-26, Centrul Comercial Center, etaj. 3, Cluj Napoca, Cluj.

Concursul se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare („Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba regulamentul, cu obligația de a anunța publicul în mod oficial, în aceeași manieră în care a fost făcută și informarea inițială.

Decizia de derulare a Concursului conform regulilor din prezentul regulament este finală şi obligatorie pentru participanţi. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi durata, pe parcursul desfășurării Campaniei, oricând, prin întocmirea unor acte adiționale la Regulament, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare după informarea publicului asupra modificărilor intervenite, cu cel puțin 24 de ore înainte ca acestea   să   devină   aplicabile.   Orice   act   aditional    va   fi   publicat   și   pe  https://www.facebook.com/medijobsromania și https://medijobs.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/termeni-si-conditii-pentru-concurs

Regulamentul este disponibil public și gratuit pe site-ul oficial MEDIjobs România, disponibil la adresa https://medijobs.ro/termeni-si-conditii-de-utilizare/termeni-si-conditii-pentru-concurs, sau poate fi pus la dispoziția Participantului printr-o solicitare scrisă trimisă la sediul Organizatorului, menționat mai sus.

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de Organizator, care va acționa în calitate de operator de date.

SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CONCURSULUI

Concursul se va desfășura în perioada 01 august 2023, ora 10:00 – 31 august 2023, ora 23:59 pe pagina de Facebook, https://www.facebook.com/medijobsromania/. Concursul poate fi comunicat în social media, prin e-mail sau alte mijloace.

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE

Concursul este accesibil tuturor persoanelor fizice, cu vârsta de minimum 18 ani împliniţi până la data începerii Concursului, cetățeni români sau străini, rezidenți sau cu domiciliul sau reședința, chiar și temporară în România, care au dreptul de studiu sau de a profesa în domeniul medical sau farmaceutic, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care, prin decizia de a participa la prezentul Concurs acceptă condiţiile prezentului Regulament Oficial. Aceștia sunt denumiți în continuare „Candidați” sau „Candidații”. 

Concursul se adresează și clienților MEDIjobs, adică tuturor persoanelor juridice (companii, clinici, spitale etc), care activează în domeniul medical pe teritoriul României, au la data începerii campaniei un contract valabil încheiat cu MEDIjobs Platform SRL, sau urmează să încheie unul în luna august, și care, prin decizia de a participa la prezentul Concurs acceptă condiţiile prezentului Regulament Oficial. Aceștia sunt denumiți în continuare „Clienți” sau „Clienții”. 

Nu pot participa la acest Concurs angajaţii, colaboratorii sau personalul subcontractat ai Organizatorului şi ai celorlalte companii implicate în organizarea şi derularea Concursului, precum şi rudele de gradul I ale acestora. Participarea la acest concurs are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. Dreptul de participare aparține în exclusivitate participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

Dreptul de participare aparține exclusiv participantului care îndeplinește condițiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat în cazul în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale. 

SECȚIUNEA 4. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Protecția datelor personale Tuturor participanților le sunt garantate drepturile în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se adresa justiției. Organizatorul va utiliza datele personale furnizate de către participanți la înscrierea în concurs în scopul anunțării și identificării câștigătorului. Organizatorul va face public numele castigatorului si premiul acordat în cadrul acestei campanii.

Adresele de email vor fi folosite pentru a extrage câștigătorii prin programul https://random-ize.com/.

SECȚIUNEA 5. MECANISMUL CONCURSULUI

Concursul se va desfășura pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/medijobsromania/ a organizatorului. Concursul poate fi comunicat în social media, prin e-mail sau alte mijloace.

Candidații se pot înscrie în concurs în perioada 01 august – 31 august 2023, cu respectarea următoarelor condiții:

Participanții trebuie să aibă creat un cont existent sau să creeze în perioada 01-31 august 2023 un cont în platforma Medijobs cu o adresă de email validă, număr de telefon valid, nume real, date de contact reale pentru a putea valida câștigătorul.

Contul de utilizator se poate face la adresa app.medijobs.ro/register/candidate

Conturile de candidat MEDIjobs se adresează exclusiv specialiștilor din domeniul medical. 

Candidații care au deja un cont existent în platforma MEDIjobs sunt înscriși automat în concurs și intră în tombolă.

Clienții noi sau clienții deja existenți în platforma MEDIjobs se pot înscrie în concurs în perioada 01 august – 31 august 2023, cu respectarea următoarelor condiții:

Clienții noi sau clienții deja existenți trebuie să inițieze în perioada 01-31 august 2023 un proces de recrutare.

Clienții trebuie să devină activi și să semneze în perioada 01-31 august 2023 un contract de prestări servicii cu MEDIjobs. 

Fiecare proces de recrutare inițiat reprezintă o șansă în plus la tragerea la sorți.

Inițierea și/sau solicitarea unui proces de recrutare se face prin contactarea echipei de vânzări la adresa [email protected]

Pentru ca o înscriere sa fie considerată validă, trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

Înscrierea să fie realizată în perioada campaniei, așa cum este descrisă în Secțiunea 5.

Participanții să respecte condițiile menționate în Secțiunea 3 a prezentului Regulament al campaniei;

SECȚIUNEA 6. PREMIILE CONCURSULUI

Pentru candidați premiile vor fi acordate prin intermediul DANTE INTERNATIONAL SA cu sediul social în Str. Virtutii nr. 148, Sector 6, BUCURESTI, cod 060787, cod unic de înregistrare RO14399840, înregistrată la registrul comerțului cu nr.  J40/372/2002, denumit în continuare „eMAG”. 

Se vor acorda ca premii 3 Carduri Cadou în valoare totală de 900 RON.

Locul 1 = card cadou de 400 lei; Locul 2 = card cadou de 300 lei; Locul 3 = card cadou de 200 lei. 

Un participant poate câștiga 1 singur premiu dintre cele descrise mai sus. 

Cardurile cadou vor fi livrate în format electronic, direct pe adresele valide de e-mail ale câștigătorilor. Aceștia vor fi în prealabil contactați de Organizator în vederea confirmării validității și posibilității de acces la adresa de e-mail furnizată.

Valoarea unui Card Cadou nu poate fi preschimbată în bani.

Valabilitatea unui card cadou este de 6 luni de la data începerii concursului. Neutilizarea cardului cadou în perioada de valabilitate duce la pierderea dreptului de utilizare. Organizatorul nu își asumă răspunderea pentru cardurile cadou neutilizare, a căror perioada de valabilitate a expirat.

Pentru clienți premiile constau în discounturi de recrutare acordate prin intermediul Medijobs Platform SRL, cât și invitații la evenimentul HR Uncovered, acordate prin intermediul Businessmark Invest SRL, cu sediul social în Şos. Olteniţei, Nr. 8, Sector 4, BUCUREȘTI, cod unic de înregistrare RO31185928, înregistrată la registrul comerțului cu nr.  J40/1416/2013, denumit în continuare „Business Mark”. 

Se vor acorda ca premii 5 discounturi diferite în funcție de poziția câștigătoare și bilete de acces la evenimentul HR Uncovered.

#1 – Discount 50% la un proces de recrutare + Bilet HR Uncovered

#2 – Discount 40% la un proces de recrutare + Bilet HR Uncovered

#3 – Discount 30% la un proces de recrutare + Bilet HR Uncovered

#4 – Discount 20% la un proces de recrutare + Bilet HR Uncovered

#5 – Discount 10% la un proces de recrutare + Bilet HR Uncovered

Evenimentul HR Uncovered este o conferință dedicată managerilor, team leaderilor și specialiștilor în resurse umane, în care se abordează teme despre digitalizarea în HR,  company culture, employee experience, leadership, branding. Evenimentul va avea loc în București la JW Marriott Grand Hotel, între orele 08:30 – 15:30, iar biletul este valabil accesul in-person. Mai multe detalii despre eveniment găsiți pe pagina oficială – https://business-mark.ro/event/hr-uncovered-2023/.

Biletul este unic și transmisibil, iar în cazul în care câștigătorului nu poate participa la eveniment, biletul se poate transmite unei alte persoane din cadrul companiei câștigătoare. 

Discountul poate fi folosit în perioada 18 septembrie – 31 decembrie 2023 doar pentru un singur proces de recrutare de asistent medical ambulatoriu, front desk officer (personal recepție), asistent de farmacie sau call-center. 

Discountul se aplică la prima factură emisă pentru unul dintre posturile specificate mai sus.

Un participant poate câștiga 1 singur premiu dintre cele descrise mai sus. 

Invitațiile la eveniment vor fi livrate în format electronic, direct pe adresele valide de e-mail ale câștigătorilor. Aceștia vor fi în prealabil contactați de Organizator în vederea confirmării validității și posibilității de acces la adresa de e-mail furnizată.

Valoarea unui discount sau a invitațiilor nu pot fi preschimbată în bani.

Discountul își pierde valabilitatea după prima utilizare sau la data de 31 decembrie și nu este compensat material în vreun fel. 

SECŢIUNEA 7. DESEMNAREA CÂȘTIGĂTORULUI

Câștigătorii pentru fiecare categorie in parte vor fi desemnați printr-un mecanism de selecție aleatorie cu ajutorul site-ului https://random-ize.com/pick-from-list/

Extragerile sunt prezentate, în data de 6 septembrie 2023 pe pagina de Facebook a Organizatorului. Vor fi extrași 3 (trei) câștigători și 9 rezerve în cazul candidaților, iar pentru tombola organizată pentru clienți vor fi extrași 5 (cinci) câștigători și 15 rezerve. În cazul în care unul dintre câștigătorii extrași nu este validat, se va trece la lista de rezerve, în ordinea extragerii acestora.

Toți participanții la concursul ”Tombola Aniversară – 8 ani de MEDIjobs” trebuie să îndeplinească condițiile Regulamentului. Neîndeplinirea oricărei condiții din prezentul Regulament atrage în mod automat invalidarea participării la concurs.

SECȚIUNEA 8. NOTIFICAREA ŞI PREDAREA PREMIULUI

Câștigătorilor li se va aduce la cunoștință rezultatul concursului în momentul extragerii astfel: vor fi menționați într-o postare pe facebook și apoi contactați prin email și/sau telefonic. Aceștia sunt obligați să verifice în termen de 48 de ore primirea mesajului și să confirme numele și adresa de e-mail. Odată validată adresa de e-mail, atât cardurile cadou, cât și biletele la eveniment vor fi livrat electronic, direct pe adresa de e-mail a castigatorului în termen de 7 zile lucrătoare de la primirea confirmării de validitate a datelor câștigătorului. 

În cazul în care câștigătorii nu trimit în 48 de ore informațiile solicitate de Organizator, premiul se va acorda altui utilizator, ales de pe lista de rezervelor.

Organizatorul nu este responsabil pentru întârzierea anunțării câștigătorilor din motive care nu țin de el.

Câștigătorii vor intra personal în posesia premiului, începând cu data de 6 septembrie 2023, astfel:

1. Câștigătorul va primi cardul cadou/ biletul la eveniment în format electronic din partea Organizatorului.

La recepționarea premiului candidatul castigător trebuie:

1.  Să intre pe site-ul https://www.emag.ro/ și să achiziționeze un produs folosind codul de cumpărături aflat pe Cardul Cadou. Cardul cadou este valabil pentru o perioadă de 6 luni de la data primirii. 

Produsele achiziționate vor fi expediate prin poștă/ curier numai la adrese de pe teritoriul României de către colaboratorii eMAG.

Valoarea Cardului Cadou nu poate fi preschimbată în bani. 

2. Clienții au posibilitatea să aplice discountul câștigat la inițierea primul proces de recrutare pentru unul din posturile prezentate în secțiunea 6. 

Clienții pot beneficia de biletele la evenimentul HR Uncovered prin participarea fizică la evenimentul de leadership și resurse umane organizat în București, pe data de 22 septembrie 2023 la Hotel JW Marriott, București. 

Biletul se va transmite pe adresa de e-mail a persoanei câștigătoare, imediat după ce are loc extragerea. Biletul câștigat  oferă acces unui singure persoane. Câștigătorul are la dispoziție 24h să confirme participarea la eveniment sau să comunice participarea unei altei persoane din cadrul companiei în care activează. În cazul în care confirmarea nu este realizată în 24h, biletul și discountul de recrutare se vor oferi către un alt client, aflat pe lista de rezerve. Biletul își pierde valabilitatea după data de 22 septembrie, ora 15:30 și nu este compensat material în cazul neparticipării. 

SECȚIUNEA 9. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul Concurs va înceta de drept la data de 31 august 2023, ora 23:59. Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în Regulament, în cazul apariției unui eveniment de forță majoră sau caz fortuit, în situația imposibilității Organizatorului, independent de voința acestuia, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

Dacă o situație de forță majoră sau de caz fortuit împiedică sau întârzie total sau parțial executarea Regulamentului și continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de răspunderea privind îndeplinirea obligațiilor sale pentru perioada în care această îndeplinire va fi împiedicată sau întârziată, conform art.1351 Cod civil.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul precum și de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Concursului oricând pe durata desfășurării acestuia; orice modificare adusă prezentului Regulament va face obiectul unui act adițional ce va fi comunicat către public cu cel puțin 24 (douăzeci și patru) de ore înainte de intrarea în vigoare prin publicare pe Pagina Concursului.

SECȚIUNEA 10. REGULAMENTUL CONCURSULUI

Regulamentul Concursului este disponibil în mod gratuit în site-ul medijobs.ro, secțiunea Termeni și Condiții. Prin participarea la acest Concurs, participanții sunt de acord să se conformeze acestui Regulament. Orice modificări ale prezentului Regulament vor fi comunicate pe  https://www.facebook.com/medijobsromania.

SECȚIUNEA 11. TAXE ȘI IMPOZITE AFERENTE

Organizatorul campaniei nu este răspunzător de plata altor taxe sau a altor obligații financiare legate de premiul oferit, acestea căzând în sarcina persoanei câștigătoare.

SECȚIUNEA 12. LITIGII

În cazul unor litigii apărute între Organizator sau Operator și participanții la concurs, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor competente.