Pasii pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a obtine recunoasterea diplomei de studii in Romania, daca esti din Republica Moldova

Pasii pe care trebuie sa ii parcurgi pentru a obtine recunoasterea diplomei de studii in Romania, daca esti din Republica Moldova

Deși de la data aprobării de către Guvernul României, prin Hotărârea nr. 764/2017, a Normelor privind recunoașterea diplomelor, certificatelor și titlurilor de medic specialist, eliberate de un stat terț, altul decât Australia, Canada, Israel, Noua Zeelandă și Statele Unite ale Americii (așadar, inclusiv de către Republica Moldova) s-au scurs mai mult de 18 luni, există în continuare aspecte neclare deținătorilor titlurilor de medic specialist obținute în state terțe privind procedura care trebuie parcursă în vederea obținerii recunoașterii acestor titluri de către autoritățile din România.

Pentru a veni în sprijinul titularilor titlurilor oficiale de calificare ca medic specialist, eliberate de Republica Moldova, care doresc recunoașterea acestora în România, vom reda, în cele ce urmează, prevederile legale care reglementează (i) procedura ce trebuie urmată/demersurile ce trebuie întreprinse în vederea obținerii recunoașterii în România a titlului de medic specialist eliberat de Republica Moldova, și (ii) termenele de soluționare a cererilor formulate de către deținătorii titlurilor în scopul anterior menționat.

(i) Demersuri legale necesare în vederea obținerii recunoașterii în România a titlului de medic specialist eliberat de Republica Moldova

Titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de Republica Moldova, echivalente specialităţilor medicale clinice şi paraclinice prevăzute de Nomenclatorul de specialităţi medicale, medico-dentare şi farmaceutice pentru reţeaua de asistenţă medicală, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1.509/2008, cu modificările şi completările ulterioare, sunt recunoscute drept certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sănătăţii din România, pentru specialitatea respectivă, în vederea facilitării dreptului de exercitare a practicii medicale pe perioadă nedeterminată sau a practicii medicale temporare/ocazionale pe teritoriul României a titularilor acestora, dacă următoarele condiții sunt îndeplinite în mod cumulativ:

 • titularul se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 376 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare (denumită în continuare “Legea 95/2006”), pentru exercitarea profesiei de medic pe teritoriul României (respectiv, printre altele, (i) este cetățean al statului român; și/sau (ii) este cetățean al unui al stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene; și/sau (iii) este cetățean al unui stat terț, beneficiind de statutul de rezident permanent în România etc.);
 • formarea de medic specialist pentru care se solicită recunoaşterea s-a efectuat în condiţii de studiu şi practică medicală care asigură competenţa profesională a acestuia cel puţin similară cu competenţa profesională a medicilor pe plan naţional;
 • titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnată în temeiul actelor normative în vigoare în Republica Moldova.

În vederea obținerii recunoașterii titlului de medic specialist, titularul, personal sau prin împuternicit, trebuie să depună la Ministerul Sănătății din România următoarele documente:

 • cerere de recunoaștere, care va cuprinde obligatoriu şi datele de contact (adresă, telefon, fax, adresă de e-mail);
 • copia documentului de identitate aflat în termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau pașaport);
 • documente din care să rezulte cerințele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. c)-g) din Legea 95/2006, după caz (respectiv documente care să ateste că (i) solicitantul este soț/soție al/a unui cetățean român sau descendent / ascendent în linie directă, aflat în întreținerea unui cetățean român, indiferent de cetățenia acestuia; sau (ii) solicitantul este membru de familie al unui cetățean al unui stat membru al UE, al unui stat aparținând SEE sau al Confederației Elvețiene; sau (iii) solicitantul este cetățean al unui stat terț, beneficiind de statutul de rezident permanent în România; sau (iv) solicitantul este beneficiar al statutului de rezident pe termen lung acordat de un stat membru al UE, de un stat aparținând SEE sau de Confederația Elvețienă; sau (v) solicitantul este cetățean al unui stat terț, titular al Cărții Albastre a UE eliberată în România sau de un alt stat membru al UE);
 • copia legalizată a documentelor care atestă calificarea de medic. Calificarea de medic a solicitantului se dovedește cu unul dintre următoarele documente: a) diplomă de medic eliberată în România; b) diplomă de medic eliberată de către unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene, de către unul dintre statele aparţinând Spaţiului Economic European sau de Confederaţia Elveţiană; sau c) atestatul de recunoaştere a studiilor universitare în medicină eliberat de Ministerul Educaţiei Naţionale, ca urmare a echivalării titlurilor de medic obţinute într-un alt stat decât cele prevăzute la lit. a) şi b);
 • copia legalizată a titlului de medic specialist dobândit în Republica Moldova, însoțită de traducere legalizată în limba română, în original;
 • documente emise de autorităţile competente din Republica Moldova din care să rezulte durata specializării (ani, luni, ore de formare pe săptămână), curriculumul pregătirii efectuate şi competențele atestate prin titlul respectiv de medic specialist, însoțite de traducere legalizată în limba română, în original;
 • documente privind experienţa profesională şi educaţia medicală continuă, dobândite de solicitant, emise de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia, însoțite de traducere legalizată în limba română, în original;
 • certificat de sănătate fizică şi psihică din care să rezulte că acesta poate practica specialitatea dobândită, nu mai vechi de 3 luni de la data emiterii, însoțit de traducere legalizată în limba română, în original (după caz);
 • dovezi emise de autoritatea competentă din statul de origine sau provenienţă privind caracterul onorabil, moral sau absenţa unei situaţii care suspendă sau interzice exercitarea profesiei în caz de eroare profesională gravă, respectiv o atestare de confirmare a inexistenţei unor suspendări temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnări penale, nu mai vechi de 3 luni de la data emiterii, însoțite de traducere legalizată în limba română, în original;
 • extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competentă a statului în care acesta a exercitat profesia, nu mai vechi de 3 luni de la data emiterii, însoțit de traducere legalizată în limba română, în original;
 • certificatul de atestare a cunoştinţelor de limbă română sau paşaportul lingvistic, după caz, cu excepţia cetăţenilor români care solicită recunoaşterea titlurilor de medic specialist eliberate de un stat terţ;
 • dovada achitării, în contul Colegiului Medicilor din România, a taxei de evaluare profesională. La data publicării acestui articol, taxa de evaluare are un cuantum de 100 lei. În cazul în care evaluarea profesională presupune şi o probă de aptitudini, cuantumul taxei se dublează.

Documentele vor fi îndosariate de solicitant, în ordinea menționată mai sus, fiind, totodată însoțite de un opis. Filele dosarului vor fi numerotate.

Analizarea solicitării de recunoaştere a titlului de medic specialist se realizează de către o comisie mixtă, constituită prin ordin al ministrului sănătăţii (denumită în continuare “Comisia mixtă”), căreia Ministerul Sănătății îi înaintează o copie a dosarului complet, conținând documentele de mai sus, în termen de 30 de zile de la data depunerii acestuia de către solicitant. Din acest motiv, la depunerea dosarului, conținând documentele menționate mai sus, solicitantul va depune, totodată, o copie integrală a acestuia, în vederea comunicării către Comisia mixtă.

În cursul efectuării analizei privind pregătirea în specialitate efectuată, formarea specializată, respectiv experienţa profesională a titularului, Comisia mixtă poate considera necesară evaluarea unor documente suplimentare celor de mai sus, privind abilităţile însuşite, formări complementare finalizate prin titluri de calificare adiţionale specializării deţinute, experienţa profesională însuşită, criterii suplimentare de autorizare în profesie în statul în care acesta a exercitat profesia, solicitând titularului prezentarea acestora într-un anumit termen, sub sancțiunea suspendării procedurii de analiză / recunoaștere până la data primirii documentelor solicitate.

Recunoaşterea profesională a titlurilor de medic specialist se face de către Ministerul Sănătăţii din România, prin ordin al ministrului, după avizarea de către Colegiul Medicilor din România a raportului Comisiei mixte şi se finalizează cu autorizarea titularului prin eliberarea certificatului de membru de către Colegiul Medicilor din România, în vederea exercitării profesiei de medic pe teritoriul României cu titlul de medic specialist în specialitatea echivalată, cu respectarea normelor în vigoare.

(ii) Termenele de soluționare de către autoritățile din România a cererilor de recunoaștere a titlurilor de medic specialist

Potrivit prevederilor legale în vigoare, cererea de recunoaştere a titlului este soluţionată în maximum 90 de zile de la data înregistrării dosarului complet la Ministerul Sănătăţii.

În termen de 30 de zile de la data depunerii dosarului complet de către solicitant, Ministerul Sănătăţii înaintează o copie a dosarului către Comisia mixtă.

Așa cum am menționat mai sus, în termen de maximum 15 zile de la primirea dosarului, Comisia mixtă poate solicita titularului cererii de recunoaștere prezentarea unor documente suplimentare, indicând data-limită de depunere a acestora.

În cazul întârzierii depunerii documentelor suplimentare solicitate cu mai mult de 10 zile de la data-limită indicată, Comisia mixtă suspendă procedura de analiză până la data primirii documentelor solicitate. În aceste situații, termenul de soluționare a cererii de recunoaştere a titlului, de 90 de zile, menționat anterior, se prelungește corespunzător numărului de zile de suspendare.

În concluzie, pentru a preîntâmpina întârzierea soluționării cererii dvs. privind recunoașterea titlului de medic specialist, este recomandat să procedați la depunerea la Ministerului Sănătății a dosarului conținând întreaga documentație menționată anterior, în forma reglementată prin legislația în vigoare.

Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne scrieți în secțiunea de comentarii sau sa o contactati pe colaboratoarea noastra, avocat Ioana Săvan, la adresa de e-mail: [email protected]

Ti-a fost util acest articol? Fa-ti un cont gratuit pe MEDIjobs.ro si te vom tine la curent cu sfaturi de cariera si noutatile din domeniul medical.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment