Formulare utile pentru rezidenţi – Partea a II-a

Formulare utile pentru rezidenţi – Partea a II-a
  1. Formular ȋntrerupere rezidenţiat pentru stagii ȋn străinătate

Acte necesare:   cerere conform model
                            copie carte identitate
                            copie prima pagină carnet rezident
                            copie acord coordonator de rezidenţiat
                            adeverinţă ȋn original din care să reiasă acceptul spitalului angajator pentru întrerupere (cu menţionarea perioadei)
                            copie document doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire in strainătate (semnat și parafat)
                            traducererea autorizată a documentului doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire ȋn străinătate

Model cerere: 

CĂTRE

Direcţia de Sănătate Publică (Bucureşti/ Timiş/ Iaşi etc.)

Subsemnatul/a__________________________, medic rezident anul______, loc/post______ ȋncadrat/a la ____________________________ confirmat/ă
prin ordinul MS nr.___________/________________, 
specialitatea___________________________________, cu pregătire ȋn 
centrul universitar __________________cu domiciliul ȋn localitatea___________________, str.________________________, nr.____, bl.____, sc.___ap.______, judeţ/sector_____________, telefon____________________, 
e-mail_______________________________
Prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi ȋntreruperea rezidenţiatului ȋn perioada de la _________________ şi până la__________________ ȋn vederea efectuării unor stagii ȋn străinătate (ţara)_______________________________ la spitalul (din străinatate) __________________________________________________ ___________________________________________________________________________

Anexez: ∙ copie carte identitate 

              ∙ copie prima pagină carnet rezident 

              ∙ copie acord coordonator de rezidenţiat 

              ∙ adeverinţă ȋn original din care să reiasă acceptul spitalului angajator pentru întrerupere (cu menţionarea perioadei) 

              ∙ copie document doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire ȋn străinătate (semnat și parafat) 

               ∙ traducererea autorizată a documentului doveditor privind acceptul la stagiu de pregătire in străinătate 

Cu consideraţie, 

Data                                                  Semnătura

  1. Formular pentru eliberare adeverinţă cu stagiile efectuate

Acte necesare: copie Carte de Identitate

                         copie legalizată a carnetului de  rezident 

Notă

Carnetul de rezident trebuie să conţină nota, semnătura, parafa medicului + ştampila secţiei clinice/catedrei pentru fiecare stagiu efectuat.

Model cerere:

Către

Direcţia de Sănătate Publică (Bucureşti/ Timiş/ Iaşi etc.)

Subsemnatul/a__________________________,medic rezident anul______, loc/post______ ȋncadrat/a la _______________________ confirmat/ă prin ordinul MS,nr.________/_________,sesiunea concurs_____________specialitatea____________________, cu pregătire ȋn centrul universitar __________________cu domiciliul ȋn localitatea ________________, str______________________, nr._____, bl._____, sc.____ap.______, judeţ/sector__________________, telefon_________________, e-mail__________________

Prin prezenta solicit:

eliberarea unei adeverinţe din care să reiasă stagiile efectuate ȋn ţară ȋn perioada ____________________, adeverinţa fiindu-mi  necesară la ______________________________________________________________________________

Alăturat anexez:

Copie Carte de identitate

Copie legalizată a carnetului de  rezident

Data Semnătura

  1. Cerere pentru repartiţii pe stagii

Cadru legal: Pentru efectuarea stagiilor conform curriculei de pregătire, este obligatoriu ca fiecare rezident sau medic aflat ȋn pregătire ȋn cea de-a doua specialitate, să aibă repartiţie emisă de către Direcţia de Sănătate Publică.

Repartiţia se eliberează pe baza cererii rezidentului sau a medicilor aflaţi ȋn pregătire ȋn cea de-a doua specialitate.

Pe dosul  cererii se va xeroxa prima filă din carnetul de rezident/pregătire.

  1. Cerere pregătire pentru medicii rezidenţi:

APROBAT             APROBAT

Coordonator  de Rezidenţiat Coordonator    de Stagiu

CERERE

Subsemnatul/a ____________________________Cod rezident ____________________medic  rezident  în specialitatea  _____________________,  
încadrat / ă  la ____________________________,    
prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de
___________________________din curricula de pregătire în specialitate,  la Spitalul______________ în secţia clinică____________________în perioada ________________________.

Data _________ Semnătura______________

DOMNULUI /DOAMNEI PROF.UNIV. /CONF.UNIV./ŞEF LUCR.DR.

  1. Cerere pregătire pentru medicii aflaţi ȋn pregătire ȋn cea de-a doua specialitate ȋn regim cu taxă (fără concurs)

APROBAT             APROBAT

Coordonator  de Pregătire Coordonator    de Stagiu

CERERE

Subsemnatul/a __________________________Cod carnet pregătire_______________________medic primar/specialist în specialitatea____________________medic  aflat ȋn pregătire în cea de-a doua specialitate în regim cu taxă în  specialitatea ______________,  prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de____________________din curricula de pregătire în specialitate ,  la Spitalul_________________în secţia clinică_________________în perioada________________________.

Data _________ Semnătura______________

DOMNULUI /DOAMNEI PROF.UNIV. /CONF.UNIV./ŞEF LUCR.DR. _________________________________________

Cererea se utilizează numai de cei care sunt la a doua specialitate ȋn regim cu taxă, fără concurs de rezidenţiat.

  1.  Schimbarea modulului de pregătire (rotații de stagiu)

Cadru legal:

Ordinul nr. 101/3180/2015 pentru completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală

Nr. 101/3.180

Ministerul Sănătății

Ministerul Educației și Cercetării Științifice

Văzând Referatul de aprobare nr. NB 806 din 2 februarie 2015 al Direcției generale resurse umane, juridic și contencios din cadrul Ministerului Sănătății, având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 899/2002 privind organizarea învățământului postuniversitar medical și farmaceutic uman, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, ministrul sănătății și ministrul educației și cercetării științifice emit prezentul ordin.

Art. I. –

După articolul 21 din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 671 din 1 octombrie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduc șapte noi articole, articolele 211-217, cu următorul cuprins:

Art. 211. –

Repartizarea în unitatea sanitară acreditată pentru efectuarea modulului, denumită în continuare unitatea sanitară acreditată, se realizează pe baza acordului de primire al șefului de secție/secție clinică din unitatea sanitară respectivă.

Art. 212. –

Cu minimum 30 de zile înainte de începerea modulului de pregătire rezidenții și specialiștii prevăzuți la art. 1 vor depune la unitatea sanitară acreditată cererea de efectuare a pregătirii, cu acordul de primire al șefului de secție/secție clinică, conform modelului din anexa care face parte integrantă din prezentul regulament. Unitatea sanitară acreditată centralizează cererile de efectuare a pregătirii, în original, pe care le transmite săptămânal direcției de sănătate publică județeană, respectiv a municipiului București, însoțite de o copie a carnetului de rezident – prima pagină.

Art. 213. –

Structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică prelucrează solicitările și întocmește o adresă de repartiție către unitatea sanitară acreditată care a transmis cererea și o adresă de repartiție către unitatea sanitară cu care a încheiat contractul de muncă de rezident. În cazul specialiștilor aflați în pregătire la a 2-a specialitate cu taxă, structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, întocmește numai adresa de repartiție către secția/secția clinică în care se efectuează stagiul. Cu 5 zile înainte de începerea pregătirii, direcția de sănătate publică transmite unităților sanitare de la care au venit solicitările adresele de repartiție.

Art. 214. –

La primirea adreselor de repartiție unitatea sanitară acreditată eliberează rezidenților/specialiștilor adresele de repartiție prevăzute la art. 213, pe care aceștia au obligația să le depună la secția/secția clinică din unitatea sanitară acreditată unde se desfășoară modulul și, după caz, la unitatea angajatoare.

Art. 215. –

După finalizarea modulului de pregătire consemnată în carnet, rezidenții/specialiștii vor depune la unitatea sanitară acreditată în care s-a efectuat pregătirea o copie a carnetului de rezident – prima pagina și pagina din care să rezulte finalizarea modulului de pregătire. Aceste copii vor fi transmise la structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică.

Art. 216. –

Validarea stagiilor efectuate pe parcursul fiecărui an de rezidențiat va fi efectuată de către structura abilitată din cadrul direcției de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București.

Art. 217. –

Aplicarea vizei anuale se face de către serviciul resurse umane din unitatea angajatoare pe baza documentelor aflate în dosarul personal (pontaje lunare, întreruperi și altele asemenea).”

Art. II. –

Prezentul ordin se aplică începând cu data de 1 martie 2015.

Art. III. –

(1) Pentru Centrul Universitar București, până la data de 1 mai 2015 documentele prevăzute la art. 212 și 215 din Ordinul ministrului sănătății publice și al ministrului educației, cercetării și tineretului nr. 1.141/1.386/2007 privind modul de efectuare a pregătirii prin rezidențiat în specialitățile prevăzute de Nomenclatorul specialităților medicale, medico-dentare și farmaceutice pentru rețeaua de asistență medicală, cu modificările și completările ulterioare, se transmit către Compartimentul de management al pregătirii medicilor, medicilor dentiști și farmaciștilor prin rezidențiat și a doua specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, Strada George Vraca nr. 9, sectorul 1, municipiul București, care realizează activitățile prevăzute la art. 213.

(2) După data prevăzută la alin. (1) solicitările vor fi prelucrate de către structura abilitată din cadrul Direcției de Sănătate Publică a Municipiului București.

Art. IV. –

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Nicolae Bănicioiu

Ministrul educației și cercetării științifice,

Mihai Sorin Cîmpeanu

Model cerere: 

CERERE

Subsemnatul (a), . . . . . . . . . ., cod rezident . . . . . . . . . ., rezident/specialist în specialitatea ………………, vă rog să binevoiți a-mi aproba efectuarea stagiului . . . . . . . . . din curricula de pregătire în specialitate în perioada . . . . . . . . . ., în secția/secția clinică ………………. 

pe care o conduceți.

Data                                       Semnătura

Domnului prof. univ./conf. univ./șef lucrări dr.,

………………………………………………..

Despre Autor

Iulia Chiper

Scriu in speranta ca pot face lumea mai buna oferind informatii competente. Sunt convinsa ca informatia de calitate este sinonima cu educatia si poate schimba in bine mentalitati si destine.

Facebook Comment