Contractul cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern

Contractul cadru pe anul 2018 a fost aprobat de Guvern

Preluare a unui comunicat al biroului de presa al CNAS:

Contractul cadru pe anul 2018 a fost aprobat prin Hotarare de Guvern in cadrul sedintei executivului de astazi si urmeaza sa intre in vigoare pe data de 1 aprilie a.c., dupa publicarea in Monitorul Oficial. Actul normativ urmeaza sa fie postat si pe site-ul CNAS (www.cnas.ro).

Fata de Contractul-cadru pe anul 2017 (a carui aplicabilitate a fost prelungita si pentru trimestrul I al anului 2018), noul act normativ cuprinde o serie de prevederi care vizeaza cresterea accesului persoanelor asigurate la medicamente si servicii medicale, debirocratizarea si transparentizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, dar si disciplina contractuala a acestora.

Astfel, actul normativ prevede ca incepand cu data de 1 iulie 2018 asiguratii vor putea obtine medicamentele cu si fara contributie personala de la oricare farmacie din tara aflata in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate. Actuala reglementare, conform careia farmacia trebuie sa fie in contract cu aceeasi casa de asigurari de sanatate ca si medicul prescriptor, va mai fi aplicata doar pentru medicamentele care fac obiectul contractelor cost-volum-rezultat.

Similar, si investigatiile paraclinice recomandate de medicii aflati in contract cu sistemul asigurarilor sociale de sanatate vor putea fi efectuate de la 1 iulie a.c. la oricare furnizor de profil din tara, indiferent cu ce casa de asigurari de sanatate se afla acesta in relatii contractuale.

Pachetele de servicii medicale – minimal si de baza – se reorganizeaza intr-o modalitate schematica, sub forma unei structuri generale in Hotararea de Guvern, urmand ca detalierea serviciilor medicale acordate, a conditiilor acordarii si a documentelor eliberate sa fie stabilita prin normele metodologice de aplicare.

In pachetul de servicii medicale de baza pentru asigurati se introduc noi servicii ce vor fi oferite de medicul de familie, cum ar fi eliberarea adeverintei pentru incadrarea in munca a persoanelor aflate in somaj si eliberarea fisei sintetice pentru copilul incadrat sau care urmeaza sa fie incadrat in grad de handicap. De asemenea, se clarifica modul de acordare a altor servicii, cum ar fi administrarea de medicamente intramuscular, subcutanat, intradermic, intravenos sau perfuzabil.

In ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice se introduc serviciile medicale in scop diagnostic – caz. Acestea sunt servicii de spitalizare de zi care se pot acorda in ambulatoriu, dar numai de furnizorii care indeplinesc conditii suplimentare de eligibilitate.

Tot in ambulatoriul de specialitate pentru specialitatile clinice, medicii care au obtinut competenta/atestat de studii complementare pentru ingrijiri paliative, certificati de Ministerul Sanatatii, si care lucreaza exclusiv in aceasta activitate, vor putea incheia contracte cu casele de asigurari de sanatate pentru acordarea de astfel de ingrijiri in ambulatoriu. Se pot acorda pana la patru consultatii/trimestru/asigurat pentru ingrijiri paliative.

Pentru accesul asiguratilor la servicii medicale in cadrul cabinetului medical din asistenta medicala primara si la cabinetul din ambulatoriu pentru specialitatile clinice s-a precizat ca programul de activitate de 35 de ore pe saptamana se asigura in minim 5 zile pe saptamana, iar programul de activitate pentru medicii dentisti cu integrare clinica a fost stabilit la 3 si 1/2 ore pe zi (1/2 norma).

Pacientii cu diagnostic oncologic confirmat, aflati in Programul national de  oncologie, se vor putea prezenta fara bilet de internare pentru spitalizarea continua.

Asiguratii vor putea transmite casei de asigurari de sanatate si prin posta documentele necesare pentru aprobarea unui dispozitiv medical.

Pentru debirocratizarea activitatii furnizorilor de servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale, in proiectul noului Contract-cadru unele obligatii contractuale sunt eliminate sau revizuite, iar procesul de contractare este simplificat prin eliminarea unora din documentele solicitate in prezent si trecerea la transmiterea documentelor numai in format electronic.

Totodata, se prevede obligatia existentei semnaturii electronice extinse/calificate pentru toti medicii care furnizeaza servicii in relatie contractuala cu casa de asigurari de sanatate. Pentru medicii care isi desfasoara activitatea in unitati sanitare in contract cu o casa de asigurari de sanatate s-a introdus o norma tranzitorie, acestia avand obligatia sa detina semnatura respectiva pana cel tarziu la 30 aprilie 2018.

Medicii prescriptori vor avea obligatia generala sa respecte protocoalele terapeutice de prescriere a medicamentelor. Pentru medicamentele care necesita prescriere pe baza de protocol terapeutic, dar acesta nu a fost aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS, pana la elaborarea si aprobarea protocolului in conditiile legii, prescrierea se face cu respectarea indicatiilor, dozelor si contraindicatiilor din rezumatul caracteristicilor produsului (RCP), in limita competentei medicului prescriptor.

Incepand cu 1 iulie 2018, medicii prescriptori vor trebui sa respecte avertizarile Sistemului Informatic al Prescriptiei Electronice (SIPE), precum si  informatiile puse la dispozitie pe pagina web a CNAS referitoare la faptul ca medicamentul respectiv se prescrie cu respectarea protocoalelor terapeutice sau, dupa caz, ca este un produs biologic.

Au fost revizuite sanctiunile aplicabile furnizorilor, in sensul diminuarii/extinderii gradualitatii, pentru o mai buna corelare cu gravitatea neindeplinirii obligatiilor contractuale. Totusi, s-au introdus si sanctiuni noi.

Astfel, spitalul care nu elibereaza prescriptia medicala necesara la externarea asiguratului va fi sanctionat cu retinerea sumei de 200 de lei pentru fiecare caz externat la care s-a constatat nerespectarea obligatiei. O sanctiune similara se aplica si in cazul furnizorilor din asistenta medicala ambulatorie pentru specialitati clinice, inclusiv celor de medicina fizica si de reabilitare.

Totodata s-a modificat si modul de recuperare a sumelor imputate furnizorilor de servicii medicale, in sensul ca aceasta se va face prin plata directa sau prin executare silita.

Prin noul Contract-cadru se introduc tarife unitare pentru consultatiile de urgenta la domiciliu si activitatile de transport sanitar neasistat, iar pentru furnizorii de servicii de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu se introduce valoarea de contract.

Modul de derulare a activitatii furnizorilor de ingrijiri medicale si/sau paliative la domiciliu in relatie contractuala cu CAS a fost revizuit, introducandu-se o serie de conditii suplimentare de calitate si de transparenta, dar si dispozitii tranzitorii vizand adaptarea la noile conditii. Spre exemplu, acesti furnizori vor avea obligatia de a transmite zilnic caselor de asigurari de sanatate contravaloarea serviciilor de ingrijiri efectuate in ziua anterioara, in relatie contractuala cu acestea.

Totodata, pentru furnizorii de dispozitive medicale, casele de asigurari de sanatate vor avea obligatia de a publica pe pagina web proprie sumele decontate lunar, pe categorii si tipuri de dispozitive.

Pentru medicii de familie, s-a reglementat dreptul la vacanta anuala, iar pentru medicii nou-veniti intr-o localitate, va fi dublata perioada de sustinere din partea casei de asigurari de sanatate, pana la constituirea listei minime de pacienti, respectiv de la 6 la 12 luni.

 

Fii la curent cu cele mai noi oportunitati de cariera pentru medici specialisti, cu ajutorul unui cont Gratuit pe MEDIjobs. Poti crea unul in doar 5 minute aici.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment