Cum poți ocupa un post de asistent balneofiziokinetoterapie – Tot ce trebuie să știi despre concurs

Cum poți ocupa un post de asistent balneofiziokinetoterapie – Tot ce trebuie să știi despre concurs

Asistenții medicali balneofiziokinetoterapie pot ocupa un post într-un spital de stat după ce trec printr-un concurs care presupune parcurgerea unor etape.

În cazul concursurilor din spitalele de stat, instituțiile sanitare trebuie să aibă în vedere prevederile unor decizii legislative, mai precis Hotărârea de Guvern 286/2011.

Acest act normativ se numește Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

Conditii generale

Astfel, pentru început, persoana care dorește să ocupe un post vacant sau temporar vacant de asistent – specializarea balneofiziokinetoterapie trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale (conform art. 3 al Hotărârii):

 – are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România

– cunoaște limba română (scris, citit și vorbit)

– are vârsta minimă reglementată de prevederile legale

– are deplină capacitate de exercițiu

– are o stare corespunzătoare postului pentru care participă la concurs, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate

– îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potribit cerințelor postului scos la concurs

– nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției (cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea).

Condiții specifice profesiei de asistent medical balneofiziokinetoterapie

Pe lângă aceste condiții generale, candidatul pentru postul de asistent BFKT trebuie să întrunească și o serie de condiții specifice profesiei, precum:

– să aibă diploma de școală sanitară postliceală sau echivalentă sau diploma de studii postliceale prin echivalare conform Hotărârii Guvernului nr. 797/1997 privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare

– să dețină certificat de membru al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR)

– să aibă adeverință pentru participarea la concurs, eliberată de OAMGMAMR

– să fi promovat examenul de Bacalaureat

Însă, pe lângă acestea, potrivit articolului 4 din Hotărârea de Guvern menționată, pentru posturile vacante de asistent medical pot participa la concurs persoane care îndeplinesc condiţiile generale şi specifice stabilite prin fişa postului.

Important – În cazul în care asistentul care nu profesează efectiv, legal și neîntrerupt, pe o perioadă de cel puțin un an, în ultimii 5 ani de la data absolvirii studiilor care atestă formarea în profesie Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România (OAMGMAMR) reatestă, la cerere, competența profesională a acestuia, pentru a putea profesa.

Site-ul oficial al OAMGMAMR informează cu privire la modalitatea în care se poate obține reatestarea pentru un asistent medical.

Procedura pentru ocuparea postului de asistent medical poate cuprinde mai multe etape în cadrul concursului, toate fiind incluse în cadrul unui calendar postat în anunț: selecția dosarelor, proba scrisă, proba practică și interviu (după caz).

Despre bibliografie

Bibliografia şi, dacă este cazul, tematica probelor sunt stabilite de conducerea structurii de specialitate care propune departamentului de resurse umane al spitalului organizarea concursului.

Bibliografia poate cuprinde acte normative, lucrări, articole de specialitate sau surse de informare şi documente expres indicate, cu relevanţă pentru funcţia contractuală vacantă sau temporar vacantă pentru care se organizează concursul.

De asemenea, tematica concursului este stabilită pe baza bibliografiei.

Fiecare instituție (clinică, spital) care organizează concurs stabilește bibliografia concursului însă, cu titlu de exemplu, prezentăm o bibliografie inclusă într-un anunț pentru un post de asistent medical specialitatea balneofiziokinetoterapie încă valabil, la un spital de stat:

Electroterapia – Andrei Rădulescu

Esențialul în Reumatologie – Ruxandra Ionescu

Recuperare medicală – Adriana Sarah Nica

OMS nr. 1101/2016, privind aprobarea Normelor de supravegherem prevenire și limitare a infecțiilor asociate asistentei medicale în unitățile sanitare

Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

OUG 144/2008 privind exercitarea profesiei de asitent medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea OAMGMAMR

Codul de etică și deontologie profesională a asistenților medicali și moașelor din România

Și detaliile privind documentele care trebuie incluse în dosarul de concurs sunt reglementate prin lege.

Astfel, candidații trebuie să pregătească:

– cerere de înscriere la concurs adresată conducerii spitalului;

– copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

– copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituţia publică;

– carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;

– cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;

– adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;

–  curriculum vitae

– Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

– dovada taxei de concurs (unde este cazul)

 Aceste documente trebuie prezentate și în original pentru verificarea copiilor.

Proba practică și interviul

Proba scrisă constă în redactarea unei lucrări şi/sau în rezolvarea unor teste-grilă. Prin proba scrisă se testează cunoştinţele teoretice necesare profesiei.

Prin proba scrisă sunt testate cunoștințele teoretice necesare profesiei. Durata probei scrise se stabileşte de comisia de concurs în funcţie de gradul de dificultate şi complexitate al subiectelor, dar nu poate depăşi 3 ore.

De asemenea, candidații pot trece și printr-o probă practică stabiltă, de asemenea, de comisia de concurs. În cadrul probei practice sunt incluse următoarele criterii de evaluare: capacitatea de adaptare; capacitatea de gestionare a situaţiilor dificile; îndemânare şi abilitate în realizarea cerinţelor practice; capacitatea de comunicare; capacitatea de gestionare a resurselor alocate pentru desfăşurarea probei practice.

Interviul este ultima etapă din concurs, unde comisia este atentă la aptitudinile și motivația candidatului.

Și aici sunt criterii de evaluare: abilităţi şi cunoştinţe impuse de funcţie; capacitatea de analiză şi sinteză; motivaţia candidatului; comportamentul în situaţiile de criză; iniţiativă şi creativitate.

Rezultatele fiecărui concurs sunt supuse contestațiilor, deci candidații nemulțumiți de punctaj pot cere recalcularea lui.

Despre Autor

MEDIjobs

MEDIjobs este lider in Romania in domeniul recrutarii din sanatate. Recrutam specialisti medicali din Romania pentru Romania si trimitem oferte de job personalizate catre specialistii care se inregistreaza in platforma noastra. Ofertele trimise sunt bazate pe experienta specialistilor medicali, abilitatile lor, dar si salariul pe care si-l doresc. Procesul de inregistrare este RAPID, USOR si GRATUIT. Creeaza-ti contul astazi.

Facebook Comment