Actele si procedurile necesare pentru medicii romani din strainatate care doresc sa profeseze din nou in RO

Actele si procedurile necesare pentru medicii romani din strainatate care doresc sa profeseze din nou in RO

Titlurile oficiale de calificare ca medic specialist eliberate de state terte (altele decat Australia, Canada, Israel, Noua Zeelanda si SUA) echivalente specialitatilor medicale clinice si paraclinice prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice, aprobat prin Ordinul Ministrului Sanatatii Publice, sunt recuoscute drept certificate de medic specialist eliberate de Ministerul Sanatatii pentru specializarea respectiva. Astfel se poate exercita dreptul de practica medicala pe perioada nedeterminata sau termporara/ocazionala pe teritoriul Romaniei a titularilor acestora. Pentru acest lucru trebuie indeplinite urmatoarele conditii:

 • titularul se afla in una dintre situatiile prevazute la art 376 din Legea nr.95/2006   privind reforma in domeniul sanatatii
 • formarea de medic specialist pentru care se solicita recunoasterea s-a efectuat in conditii de studiu si practica medicala care asigura competenta profesionala a acestuia cel putin similara cu competenta profesionala a medicilor specialisti pe plan national
 • titlurile oficiale de calificare ca medic specialist sunt eliberate de autoritatea desemnata in temeiul actelor normative in vigoare in statul pe teritoriul caruia a avut loc formarea
 • analiza solicitarilor de recunoastere se va face de catre o comisie mixta (constituita prin ordin al ministrului sanatatii) formata din presedinte, doi membri si un secretar (presedintele si un membru sunt desemnati la propunerea comisiilor de specialitate ale Ministerului Sanatatii, iar celalalt membru si secretarul sunt desemnati la propunerea Colegiului Medicilor din Romania).

Pentru recunoasterea titlurilor de medic specialist, candidatii trebuie sa depuna la Ministerul Sanatatii urmatoarele documente:

 1. cerere de recunoastere care va cuprinde obligatoriu si datele de contact (adresa, telefon, fax, adresa de e-mail)
 2. copia documentului de identitate aflat in termen de valabilitate (buletin/carte de identitate sau pasaport)
 3. documente din care să rezulte cerinţele prevăzute la art. 376 alin. (1) lit. с)-g) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, după caz
 4. copia legalizata a documentelor care atesta calificarea de medic
 5. *copia legalizata a titlului de medic specialist dobandit in unul din statele terte
 6. *documente emise de autoritatile competente ale statului tert emitent din care sa rezulte durata specializarii (ani, luni, ore de formare pe saptamana), curriculumul pregatirii efectuate si competentele atestate prin titlul respectiv de medic specialist
 7. *certificat de sanatate fizica si psihica din care sa rezulte ca acesta poate practica specialitatea dobandita (valabilitate 3 luni de la data emiterii)
 8. *documente privind experienta profesionala si educatia medicala continua, dobandite de solicitant, emise de autoritatea competenta a statului in care acesta a exercitat profesia
 9. *dovezi emise de autoritatea competenta din statul de origine sau provenienta privind caracterul onorabil, moral sau absenta unei siuatii care suspenda sau interzice exercitarea profesiei in caz de eroare profesionala grava, respectiv o atestare de confirmare a inexistentei unor suspendari temporare sau definitive de la exercitarea profesiei sau a unor condamnari penale. (valabilitate 3 luni de la data emiterii)
 10. *extrasul de cazier judiciar emis de autoritatea competenta a statului in care acesta a exercitat profesia (valabilitate 3 luni de la data emiterii)
 11. certificatul de atestare a cunostintelor de limba romana sau pasaportul lingvistic, dupa caz, cu exceptia cetatenilor romani
 12. dovada achitarii taxei de evaluare profesionala (cuantumul taxei se stabileste prin decizia Consiliului national al Colegiului Medicilor din Romania si se depune in contul Colegiului Medicilor. In cazul in care evaluarea profesionala presupune si o proba de aptitudini, cuantumul taxei se dubleaza).

*Documentele de la numerele 5-10 trebuie insotite de traduceri legalizate in limba romana, in orginal

Calificarea de medic a candidatului se atesta prin unul din urmatoarele documente:

 • diploma de medic eliberata in Romania
 • diploma de medic eliberata de catre unul din celelalte state membre ale Uniunii Europene, de catre unul dintre statele apartinand Spatiului Economic European sau de Confederatia Elvetiana
 • atestatul de recunoastere a studiilor universitare in medicina eliberat de Ministerul Educatiei Nationale, ca urmare a echivalarii titlurilor de medic
 • documentele se dupun insotite de traducerile legalizate in limba romana, in original

Dupa prezentarea acestor documente cererea de recuoastere a titlului este solutionata in maximum 90 de zile de la inregistrarea dosarului complet la Ministerul Sanatatii. Comisia mixta va analiza pregatirea in specialitatea efectuata, precum si alte documente atestand formarea specializata, respectiv experienta profesionala a titularului. Astfel se stabileste daca formarea de specialist a solicitantului intruneste cumulativ urmatoarele cerinte:

 • s-a efectuat in una dintre specialitatile medicale prevazute de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala, aprobat prin Ordinul ministrului sanatatii publice nr. 1.509/2008  
 • conditiile de organizare, desfasurare si supraveghere a formarii, durata si curriculumul de pregatire teoretica si practica in specialitate sunt similare/echivalente conditiilor de formare prevazute in Romania de normele in vigoare pentru specialitatea in cauza
 • competentele profesionale de medic specialist conferite sunt similare celor atestate prin certificatul de medic specialist eliberat de Ministerul Sanatatii in specialitatea respectiva
 • formarea este atestata prin titlu de calificare de medic specialist eliberat de autoritatea competenta desemnata in temeiul actelor normative in vigoare in statul formator

*In situatia in care durata de pregatire a titularului exprimata in ani este mai mica decat cea prevazuta de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru retaua de asistenta medicala, pentru specialitatea respectiva, se ia in considerare numarul total de ore de pregatire efectiva/saptamana efectuate de titular in comparatie cu cele prevazute de curriculumul de pregatire al specialitatii in Romania. Intrunirea numarului total de ore  de pregatire prevazut de curriculumul de pregatire in specialitate in Romania constituie criteriul de durata in vederea echivalarii.

**Comisia mixta poate solicita titularului documente suplimentare privind abilitatile insusite, formari complementare finalizate prin titluri de calificare aditionale specializarii detinute, experienta profesionala insusita, criterii suplimentare de autorizare in profesie in statul in care acesta a exercitat profesia. Solicitarea se face in termen de maxim 15 zile de la primirea dosarului, cu precizarea datei limita de prezentare a documentelor suplimentare ceruta.

In cazul intarzierii depunerii documentelor suplimentare solicitate cu mai mult de 10 zile de la data limita stabilita, comisia mixta suspenda procedura pana la data primirii documentelor solicitate.

In cazul unor suspiciuni justificate, autoritatile competente romane pot solicita reprezentantelor diplomatice in Romania ale tarilor terte o confirmare a autenticitatii documentelor de studii si acelor privind experienta profesionala a titularului.

Daca formarea de specialist analizata intruneste toate cerintele prevazute anterior comisia mixta inainteaza catre Colegiul Medicilor din Romania procesul verbal cu concluziile comisiei si o copie a dosarului titluatului. Pe baza raportului emis de catre comisia mixta, Colegiul Medicilor din Romania transmite Miisterului Sanatatii avizul favorabil de recunoastere.

In situatia in care titlurile de calificare nu coincid cu titlurile din Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala comisia mixta poate coopta experti din alte specialitati pentru decizia definitva.

Recunoasterea de aproba prin ordin al ministrului sanatatii si se comunica titluarului si Colegiului Medicilor din Romania.

Pentru a exercita activitatea de medic specialist este nevoie de titlul oficial de calificare de medic specialist recunoscut, adresa de instiintare a titluarului si indeplinirea celorlalte conditii prevazute de lege pentru exercitarea profesiei de medic.

Daca nu sunt intrunite in totalitate criteriile de recunoastere prevazute anterior comisia mixta insistituie procedura unei probe de aptitudini care are ca scop evaluarea parcursului profesional teoretic si a abilitatilor practice ale solicitantului.

Proba de aptitudini este formata din sustinerea si promovarea a doua componente (teoretic si clinica sau practica, in functie de specialitate), subiectele facand parte din tematica examenului de medic specialist aflata in vigoare. Punctajul de promovare al fiecarei probe este de minimum 7,00, pe baza baremului intocmit de comisia de examinare. Proba de aptitudini profesionale se considera promovata daca la finalizarea examinarii solicitantului obtine minimum media 7,00. Rezultatul probei de aptitudini profesionale se comunica de catre comisia de examinare in scris solicitantului si Ministerului Sanatatii impreuna cu procesul verbal incheiat in acest scop.

In cazul in care candidatului nu reuseste sa promoveste proba de aptitudini profesionale poate sa solicite sustinerea unei singure reexaminari in termen de maxim 180 de zile de la prima proba nepromovata, cu reluarea ambelor componente ale examinarii. Dupa expirarea termenului de 180 de zile, solicitantul nu mai poate beneficia de o alta reexaminare, cererea fiind respinsa fara drept de contestare.

Daca nu sunt indeplinite cerintele mentionate anterior precum si nepromovarea probei de aptitudini profesionale constituie motiv justificat de respingere a cererii de recunoastere.

In cazul posesorilor unui titlu de calificare obtinut intr-un stat tert, care nu face obiectul cunoasterii conform prezentelor norme, dar care dobandesc calitatea de medic rezident in Romania in conditiile legii, in aceeasi specialitate sau intr-o alta specialitate prevazuta de Nomenclatorul de specialitati medicale, medico-dentare si farmaceutice pentru reteaua de asistenta medicala se pot recunoaste in cadrul pregatirii prin rezidentiat stagiile similare ca durata si structura pentru maxim jumatate din durata de pregatire prevazuta in Romania pentru specialitatea respectiva.

Sursa aici.

MEDIjobs Romania sustine aceasta miscare implementand astfel programul MEDIreturn (detalii aici). Daca mai aveti nevoie de sfaturi sau aveti nelamuriri ne puteti lasa un comentariu in cadrul acestui articol si in cel mai scurt timp veti primi si raspunsul, ne puteti scrie direct in cadrul platformei sau ne puteti contacta telefonic la numarul afisat pe site.

 

Despre Autor

Raluca Ioana Marin

Studenta la Medicina, anul VI, incerc sa combin utilul cu placutul. Am un "job" full time la facultate si un job part-time, aici la MEDIjobs. Pasiunea pentru scris am descoperit-o de cativa ani si incerc sa o valorific ori de cate ori am ocazia. Chiar daca timpul nu este cel mai bun prieten al meu, prin munca si sacrificii poti reusi ce ti-ai propus.

Facebook Comment