Formulare utile pentru rezidenţi – I

Formulare utile pentru rezidenţi – I

Pe 21 noiembrie a avut loc examenul de rezidenţiat pentru absolvenţii facultăţii de medicină. Pentru că timpul este preţios, venim ȋn sprijinul lor cu formularele necesare ȋn diverse situaţii care pot să apară de-a lungul perioadei de rezidenţiat. 

Vom prezenta formularele ȋn două etape. Le veţi putea selecta, copia, transfera ȋn document word şi le veţi putea completa, ȋn funcţie de nevoi.

  1. Solicitare renunţare la calitatea de rezident

Acte necesare: copie act identitate (CI/ BI sau paşaport în termen de valabilitate)

Model cerere: 

Domnule Director,

Subsemnatul(a) dr/farm._________________________________( nume purtat anterior________________), în prezent medic rezident serie ______________specialitatea_____________________________, încadrat(ă) la_______________________________________________, CNP__________________, carte de identiatate seria_______numărul___________, eliberată de către _________________la data de_________________ prin prezenta solicit renunţarea la calitatea de medic rezident  începând cu data de__________________.

Având ȋn vedere că renunţ la rezidenţiatul pe post ȋn specialitatea______________la Spitalul ______________________declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă faptul că prin renunţarea la calitatea de rezident nu voi fi degrevat de obligaţiile pe care mi le-am asumat prin actul adiţional la contractul individual de muncă pe durată nedetermitată, încheiat în baza OU nr.18/2009 cu modificări şi completări ulterioare.

Data……………..    Semnătura………. Telefon …………….

  1. Ieşirea din incompatibilitate

Acte necesare: copie act identitate (ci/bi sau paşaport în termen de valabilitate)

Regimul legal:

ART. 6 din OG NR. 18/2009

(2) Calitatea de rezident încetează în următoarele situaţii:

d) în caz de incompatibilitate;

(3) Prin incompatibilitate, în sensul prevăzut la alin. (2) lit. d), se înţelege situaţia în care un rezident, pe parcursul pregătirii, susţine un alt concurs de rezidenţiat.

(4) Rezidentul care se află într-o situaţie de incompatibilitate are obligaţia de a aduce la cunoştinţa Ministerului Sănătăţii această situaţie, în scris, în termen de 15 zile de la data apariţiei acesteia sau, după caz, de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.

(5) În termen de 15 zile de la expirarea termenului prevăzut la alin. (4), rezidentul trebuie să opteze pentru pregătirea într-o singură specialitate.

(6) În cazul în care rezidentul aflat în stare de incompatibilitate nu îşi exprimă opţiunea potrivit alin. (5), iar starea de incompatibilitate continuă să existe, se consideră de drept că acesta a renunţat la calitatea de rezident dobândită anterior apariţiei stării de incompatibilitate, acest fapt fiind constatat de Ministerul Sănătăţii.

Model cerere: 

Domnule Director,

Subsemnatul(a)dr/farm._________________________( nume purtat anterior________________), în prezent medic rezident, serie __________specialitatea ________________________________, încadrat(ă) la___________________, CNP__________________, carte de identiatate seria____numărul_______, eliberată de către ____________la data de_________ prin prezenta solicit iesirea din starea de incompatibilitate.

Menţionez că în urma concursului de rezidenţiat din sesiunea______________am ales loc/post în specialitatea_______________la_________________________

Optez pentru continuarea pregătirii în specialitatea________________oc/post_____________________

Având ȋn vedere că renunţ la rezidenţiatul pe post ȋn specialitatea__________________la Spitalul ____________________declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă faptul că prin renunţarea la calitatea de rezident nu voi fi degrevat de obligaţiile pe care mi le-am asumat prin actul adiţional la contractul individual de muncă pe durată nedetermitată, încheiat în baza OU nr.18/2009 cu modificări şi completări ulterioare.

Data…………….   Semnătura…………… Telefon………..

  1. Formular prelungire rezidenţiat pentru diverse motive

Acte necesare SOLICITARE PRELUNGIRE STAGIU DE REZIDENȚIAT:
• cerere conform model
• adeverință emisă de angajator (în original) din care să rezulte specialitatea, anul de rezidențiat și perioada/perioadele întreruperii activității, motivele
• copie certificat naștere copil (dacă este cazul)
• copie document schimbare nume (dacă este cazul)
• copie integrală carnet rezident

Model cerere:

CERERE 

Către 

Directia de Sănătate Publică (Bucureşti/ Timiş/ Iaşi etc.)

Subsemnatul/a___________________________,medic rezident anul______, loc/post______ ȋncadrat/a la ____________________________ confirmat/a prin ordinul MS nr.___________/________________, specialitatea____________________________________________________, cu pregătire ȋn centrul universitar __________________cu domiciliul ȋn localitatea___________________, str______________________, nr._____, bl._____, sc.____ap.______, judeţ/sector______________________, telefon____________________, mail___________________________

Prin prezenta solicit prelungirea rezidenţiatului pana la data de __________,  Motivul solicitării prelungirii rezidenţiatului: ___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Vă rog ca răspunsul să fie transmis la:____________________

Anexez:

-copie carte de identitate ȋn termen de valabilitate

-copie document schimbare nume (dacă este cazul)

-adeverință emisă de angajator (în original) din care să rezulte specialitatea, anul de rezidențiat și perioada/perioadele întreruperii activității, motivele
-copie certificat naștere copil (dacă este cazul)
-copie integrală carnet rezident

Cu mulţumiri

Data……………… Semnătura……………………….

Formular ȋntrerupere rezidenţiat pentru diverse motive

Acte necesare: -copie carte identitate 

-copie prima filă carnet rezident 

-copie acordul coordonatorului de rezidenţiat 

-adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă că s-a aprobat concediu fără plată

Model cerere:

CERERE

Către______________________________

Subsemnatul/a_________________________, medic rezident anul______, loc/post______ ȋncadrat/a la ____________________________ confirmat/a prin ordinul MS nr.___________/________________, specialitatea_________________________________, cu pregătire ȋn centrul universitar __________________cu domiciliul ȋn localitatea___________, str______________________, nr._____, bl.____, sc.___ap.___, judeţ__________________, telefon____________________,adresa  e mail_______________________

Prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi ȋntreruperea rezidenţiatului ȋn perioada de la ______________ şi până la ________________ şi suspendarea drepturilor salariale, pentru : ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 

Anexez: 

-copie carte identitate 

-copie prima filă carnet rezident 

-copie acordul coordonatorului de rezidenţiat 

-adeverinţă de la spitalul plătitor din care să reiasă că s-a aprobat concediu fără plată. 

Cu mulţumiri 

Data                Semnătura

  1. Cerere pentru aprobare recunoaştere stagii din rezidenţiat anterior

Acte necesare :  cerere conform model
  acceptul coordonatorului de rezidențiat pentru recunoașterea stagiilor
  copia carnetului de rezident din vechiul rezidențiat

  copie document schimbare nume ( dacă este cazul)

  copie carte de identitate

  copie prima filă carnet rezident (actual)

Model cerere: 

Către

Direcţia de Sănătate Publică (Bucureşti/ Timiş/ Iaşi etc.)

Subsemnatul/a______________________________, medic rezident anul______, loc/post______ ȋncadrat/a la ____________________________ confirmat/a prin ordinul MS nr.___________/________________, specialitatea________________________________, cu pregătire ȋn centrul universitar __________________cu domiciliul ȋn localitatea______________, str.______________________, nr._____, bl._____, sc.____ap.______, judeţ/sector______________________, telefon____________________, adresa e-mail _________________

Prin prezenta vă rog să binevoiţi a-mi aproba recunoaşterea următoarelor stagii efectuate anterior ȋn calitate de rezident ȋn specialitatea___________________________: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 

Anexez: Acceptul coordonatorului de rezidenţiat pentru recunoaşterea stagiilor 

  Copie carnetului de rezident din vechiul rezidenţiat 

  Copie document schimbare nume 

  Copie carte identitate 

  Copie prima filă carnet rezident (actual) 

Cu consideraţie, 

Data                                                                  Semnătura

Să vă fie de folos!

Despre Autor

Iulia Chiper

Scriu in speranta ca pot face lumea mai buna oferind informatii competente. Sunt convinsa ca informatia de calitate este sinonima cu educatia si poate schimba in bine mentalitati si destine.

Facebook Comment